رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در آنکارا- ترکی - Ankara Üni.Farsça Kürsü
Ankara Üni.Farsça Kürsü
Ankara Üniversİtesİ Dİl ve Tarİh-Coğrafya Fakültesİ
Fars Dİlİ ve Edebİyatı Anabİlİm Dalı
 
   

 


 

İranlılar ile Türkler arasındaki münasebetlerin geçmişi çok eski tarihlere uzanır. Bu ba­kımdan Farsça Türkler için her zaman önemli bir dil olmuştur. Farsça, Selçuklular zamanında resmi dil olarak kullanılmış, Osmanlılar zamanında da edebiyat dili olarak her zaman büyük ilgi görmüş, başta Osmanlı sultanları ve şehzadeleri olmak üzere dönemin ünlü şair ve yazar­ları ünlü İranlı şairlerden ve yazarlardan etkilenerek çeşitli alanlarda Farsça eserler vermişler­dir. Gerek Türk tarihinin gerek klasik Türk edebiyatının bazı önemli kaynakları da Farsça yazılmıştır.

Cumhuriyet döneminde de -eskisi kadar olmasa da- önemini yitirmeyen Farsça, Tür­kiye’nin çeşitli büyük üniversitelerinde açılan Fars Dili ve Edebiyatı kürsülerinde öğretilmeye devam edilmiştir.

Fars Dili ve Edebiyatı eğitimi veren en önemli üniversitelerden birisi de Ankara Üniver­sitesidir. 1935 yılında bizzat Atatürk’ün talimatlarıyla kurulan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül­tesi’nde ilk açılan programlardan birisi de Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’dır. Fakülte­nin kuruluşundan bugüne kadar aralıksız eğitim ve öğretime devam eden Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda nice değerli öğretim üyesi, sayısız öğrenci yetiştirilmiş; bu alanda gerek öğretim üyelerinin verdikleri değerli eser­lerle, gerek yüksek lisans ve doktora seviyesinde yapılan çalışmalarla İran kültür, edebiyat ve tarihini ilgilendiren sayısız eser ortaya konulmuştur. Bu arada Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nün resmi yayın organı olan Doğu Dilleri Dergisi’nde Fars Dili ve Edebiyatı ile ilgili çok sayıda değerli makale yayımlanmıştır.

Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, halihazırda 2 profesör, 3 doçent ve 4 araştırma görevlisi ile lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim ve öğretime devam etmekte­dir. Şu anda Anabilim Dalı’nda 17 lisans, 6 yüksek lisans ve 3 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 26 öğrenci eğitim görmektedir.

Dört yıl süren lisans öğretiminin ilk iki yılında, başta temel seviyede Farsça dilbilgisi olmak üzere, İran tarihi, coğrafyası, İslamiyetten önceki İran dilleri, dinleri ve edebiyatları hakkında genel bilgi verilir. Son iki yılda da İslami dönem İran edebiyatı, tarihi dönemleri içinde etraflı bir şekilde okutulur. Ünlü şair ve yazarların çeşitli eserleri uygulamalı ve açık­lamalı bir şekilde okutulur. Öğrenciler dördüncü yılda bir lisans tezi hazırlayarak bu alandaki yetkinliklerini kanıtlarlar. Her öğrenci dört yıl boyunca, Fars Dili ve Edebiyatı ile ilgili olarak toplam 128 kredi/saat ders alır.

Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın kendi öğrencileri dışında Türk Dili ve Edebi­yatı, Tarih, Felsefe ve Sanat Tarihi gibi bölümlerden çok sayıda öğrenci de Farsçayı seçmeli ders olarak okur ve bu alanda bir ön bilgiye sahip olur.

Yüksek lisans ve doktora seviyesindeki dersler daha çok uzmanlık alanlarına yöneliktir. Öğrenciler, bir yandan Fars Dili ve Edebiyatının önemli isimlerinin eserleri üzerinde derinle­mesine incelemeler yaparken bir yandan da özellikle Türk dili, edebiyatı, tarihi ve kültürünü doğrudan ilgilendiren Farsça yazma eserler üzerinde çalışmalar yaparlar.

Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan mezun olan öğrenciler, üniversitelerde aka­demik kariyer yapabilecekleri gibi, Dış İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakan­lığı’na bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmektedirler.

Fakülte Kütüphanesinde, çoğu bağış yoluyla kütüphaneye gelmiş olan yaklaşık 2000 cilt Farsça kitap bulunmaktadır. Bunların çoğu kaynak eserlerden oluşmaktadır ve ne yazık ki kitap sayısı henüz istenilen düzeyde değildir. Basma eserler dışında, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yazma Eserler Kütüphanesinde yaklaşık 4000 civarında Farsça yazma eser bulun­maktadır. Bunlar arasında her kütüphanede bulunabilen yaygın eserler dışında son derece önemli ve değerli yazmalar da vardır.

Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı, İran İslam Cumhuriyeti Kültür Müste­şarlığı ile her zaman iyi ve olumlu ilişkiler içinde olmuş, Kültür Müsteşarlığının düzenlediği çeşitli bilimsel ve kültürel etkinliklere destek vermeye çalışmıştır ve bu ilişkilerin her geçen gün daha çok gelişmesi için azami çaba göstermeye devam etmektedir.

İrtibat telefonu: 0312- 310 32 80Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eğitim Programları1. Lisans Programı

I. Yarıyıl

Farsça Temel Bilgiler

Farsça Dikte ve Yazılı Anlatım

Farsça Okuma

İslamiyet Öncesi İran Kültürü

II. Yarıyıl

Farsça Dilbilgisi

Farsça Konuşma

Farsçadan Türkçeye Çeviri

İslamiyet Sonrası İran Kültürü

III. Yarıyıl

Farsça Kelime Bilgisi

Türkçeden Farsçaya Çeviri

Modern Metinler

Farsça Metin Üzerinde Uygulama

Gazneliler Dönemi İran Edebiyatı

IV. Yarıyıl

Farsça Sözdizimi

Farsça Kompozisyon

Farsça Hikayelerden Seçmeler

Farsça Okuma-Çeviri

Selçuklular Dönemi İran Edebiyatı

V. Yarıyıl

Farsça Edebi Bilgiler

Farsça Yazılı Anlatım

İran Tasavvufu

Çağdaş İran Edebiyatında Hikaye

Moğollar Dönemi İran Edebiyatı

VI. Yarıyıl

Farsça Klasik Metinler

Farsça Sözlü Anlatım

Farsça Tasavvufi Metinler

Çağdaş İran Edebiyatında Roman

Safeviler Dönemi İran Edebiyatı

VII. Yarıyıl

Farsça Tarihi Metinler

Farsça Basın Dili

Mevlana ve Eserleri

Çağdaş İran Şiiri

Sebk-i Horasani

VIII. Yarıyıl

Didaktik Eserlerden Seçmeler

Gazetelerden Seçmeler

Mesnevi Şerhi

Sebk-i Iraki

Çağdaş İran Nesri2. Yüksek Lisans Programı

I. Yarıyıl
İslamiyet Öncesi İran Medeniyeti

Metin Şerhi I

Kabusname’den Seçmeler

Kaçarlar Dönemi İran Şiiri

Kaçarlar Dönemi İran Nesri

Tarihi Metinlerden Seçmeler I

Çağdaş İran Öykücülüğü I

Fars Dili ve Edebiyatında Araştırma Yöntemleri

II. Yarıyıl
İslamiyet Öncesi İran Dilleri ve Edebiyatı

Metin Şerhi II

Meşrutiyet Dönemi İran Şiiri

Meşrutiyet Dönemi İran Nesri

Tarihi Metinlerden Seçmeler II

Çağdaş İran Öykücülüğü II

Çağdaş İran Edebiyatı

3. Doktora Programı

I. Yarıyıl

İran Edebiyatı Tarihi I

Metin Şerhi I

Modern İran Nesri

Meşrutiyet Hareketi

Fars Dilinde Edebi Türler

II. Yarıyıl

İran Edebiyatı Tarihi II

Metin Şerhi II

Modern İran Şiiri

Rıza Şah ve Pehlevi Dönemi

Fars Edebiyatında KaynaklarÖğretim Üyelerinin BiyografisiProf. Dr. Mürsel Öztürk1947 yılında Hacıbektaş’ın Engel köyünde doğdu. İlkokulu aynı köyde, ortaokulu Hacıbektaş Ortaokulu’nda, Liseyi Ankara Yıldırım Bayazıt Lisesinde bitirdikten sonra 1966 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Şark Dilleri Bölümünden 1970 yılında mezun oldu. 1971 yılında Milli Eğitim bakanlığının açtığı burs sınavlarını kazanarak Fransa’ya gitti. 1976 yılında Paris Sorbonne Üniversitesinde doktor unvanını aldı. 1977 yılında asistan olarak girdiği A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında 1982 yılında yardımcı doçent, 1983 yılında doçent ve 1988 yılında profesör oldu. Halen Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanlığı ile Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır. Farsça ve Fransızca bilmektedir.Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları


A. Tezleri :

Ömer Hayyam : Nezruz-nâme, Ankara 1970 (Basılmamış lisans tezi).
Ferâyidü’s-suluk fi fazâyili’l-muluk (Fransızca ), (Basılmamış doktora tezi).
İran Edebiyatında Münazara (Basılmamış doçentlik tezi)


B. Telif kitapları :

Farsça Dilbilgisi, Ankara 1988
Hacı Bektaş-ı Veli ve Çevresinde Oluşan Kültür Değerleri Bibliyografyası, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara 1991
Anadolu Erenlerinin Kaynağı Horasan,Kültür Bakanlığı Yay. Ankara 2001


C. Tercüme kitapları:

Alaaddin Ata Melik Cüveynî : Târih-i Cihângüşâ, 3 cilt, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1988; ikinci baskı: 1 cilt, Ankara 1999
Aziz b. Erdeşir-i Esterabadî : Bezm u Rezm, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara 1990
İbn Bibî : El Evamirü’l-Ala’iyye fi’l-Umuri’l-Ala’iyye, 2 cilt, Kültür Bakanlığı Yay.Ankara 1998
Kerimüddin Mahmud Aksarayî : Müsâmeretü’l-ahbâr , Türk Tarih Kurumu Yay. Ankara 2000
Mütercim Asım : Burhân-ı Kâtı Çevirisi ,Türk Dil Kurumu Yay. Ankara 2000
Ebu Bekr-i Tihranî: Kitâb-ı Diyarbekriyye, Kültür Bak. Yay. Ankara 2001


D.Telif makaleleri:

Un Texte persan inédit, Ferâyidü’s-süluk fi fezâyili’l-muluk- I Doğu Dilleri, II/4 (Ankara 1981) s.267-276 (Fransızca).
Un texte persan inédit, Ferâyidü’s-süluk fi fezâyili’l-muluk - II, Doğu Dilleri III/4 (Ankara 1983) (Fransızca).
İslâmiyetten Önceki İran Şiiri, Doğu Dilleri, III/4 (Ankara 1983 ), s. 193-204
İslâmiyetten Önceki İran Medeniyeti, Doğu Dilleri, IV/l(Ankara 1985), 91-124
Mevlâna’nın Mektupları, I.Mevlâna Kongresi (Tebliğler), Konya 1985, 83-92
Hacı Bektaş-ı Veli, Belleten, L, 198 (1986), 885-894
Ahmed Yesevî- Hacı Bektaş Veli-Yunus Emre Zinciri, Erdem III/9(1988), 759-768
Chaine d’Ahmed Yesevî, Hadji Bektash Veli et Yunus Emre, Erdem III/9,769-775 (Fransızca)
Bektaşi Şiiri, Erdem IV/11, 1988, 593-599
Hace Abdullah-ı Ensarî’nin Tasavvufî Görüşleri, Doğu Dilleri, V/1 (1992), 21-32
Nevruz, Türk Dünyası, sayı:12(Ankara 1997), 8-13
Hacı Bektaş Veli’nin Yaşadığı Devirdeki Nişabur, Gazi Üniversitesi I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1999, 285-289
Mevlana’nın Yaşadığı Zamana Kadar Belh’in Kültürel Durumu, Uluslararası Mevlana Bilgi Şöleni, Bildiriler, Kültür Bak. Yay. Ankara 2001, s. 83-91
Selçuklu Araştırmalarında Farsça’nın Önemi, I. Uluslar arası Selçuklu Kültür ve Medeniyet Kongresi, Konya 2001, c.II, s.181-189
Farsçanın Türk Kültüründeki Yeri (Basılmadı).


E) Tercüme Makaleleri:

İlk Ahiler Hakkında, Belleten L, 197 (1986), 591-601
Târih-i Beyhak, Belleten LI, 199 ( 1987), 407-416
Selçuklular Devrinde Kültürel Durum, Erdem III/ 8 (1987), 478-490
Arnavutluk’ta Bektaşi Edebiyatı, Gazi Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Dergisi, Yaz 99/10, 51-61
Mehdi-yi Senayî: Ahmed Yesevî ve Yesevîlik, Gazi Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Kış 99/12, s.143-149
Prof. Dr. Saadettin Kocatürk


15.12.1941 tarihinde Kayseri'nin Develi İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara Demirlibahçe İlkokulu ve Kurtuluş Lisesinde tamamladıktan sonra, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Şark Dilleri (Farsça) Bölümünden 1965 yılında mezun oldu. 1969 yılında Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı bölümünden doktora derecesi aldı. A.Ü. D.T.C.F.’den 1979 yılında doçent, 1991 yılında profesör unvanlarını elde etti. 1975-1976 yılları arasında bir yıl Fransa’da bulunarak, “Bibliotheque National”de alanıyla ilgili yazma eserler üzerinde incelemelerde bulundu. 1982 yılında ise Arapça bilgisini geliştirmek üzere Mısır’a gitti. Kahire’de Ayn Şems Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Türkçe dersleri okuttu. Ayrıca El-Ezher Üniversitesi Tercüme ve Diller Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine Türkçe, Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine de Farsça dersleri verdi. Bu esnada başarılarından dolayı “Takdirnâme” ile taltif edildi. 1985 ve 1987 yıllarında olmak üzere 15’er günlük sürelerle Ayn Şems Üniversitesine davet edildi ve burada Türkçe ve Farsça ile ilgili konferanslar verdi. Kahire’de bulunduğu sıralarda ünlü “Milli Kütüphane”de çalışma imkanı buldu. Bazı eserlerin mikrofilm ve fotokopilerini alarak bunlardan bir kısmını daha sonra yayınladı.

Halen, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında görev yapmaktadır. Alan dili Farsça ve Arapça’dan başka Fransızca bilmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

E-mail: kocaturk@humanity.ankara.edu.trYayınları:

Kitaplar

1. Gülşehri ve Felek-Name, DTCF, Ankara 1984.

2. Gülşehri ve Felek-Name, Kültür Bakanlığı, Ankara 1991.

3. Mevlânâ’da Varlık, İnsan, Aşk ve Ölüm, Kültür Bakanlığı, Ankara 2001.

4. Mevlânâ, Divan-ı Kebir Üzerine İncelemeler, Kültür Bakanlığı , ankara 2001.

Makaleler

1. Fütüvvet-namelerde ve İslâm’da Yedi Sayısıyla İlgili Bazı Konular, Türk Halk Edebiyatı ve Folklorunda Yeni Görüşler I, 1985, s.188-1999.

2. İslâmiyetin İlk Çağlarında İlim ve Musikî,Türk Kültürü, XXII/254, s.395-401.

3. Ahi Teşkilatının Geleneği ve Felsefesinin Özü, Milli Kültür, Ekim 1990, Sayı:77, s.36-39.

4. Gazâlî ve Mevlânâ, I. Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhaneler Sempozyumu Bildirileri, 19-21 Aralık 2001 Manisa, Manisa 2002, Celal Bayar Üniversitesi Yayını, 53-83.

5. Türk-Pakistan Birlik ve Dostluğu Üzerine (Atatürk ve Cinnah), Türk Kültürü, XXI/243, s.431-439.

6. Ramazan Edebiyatı, KaDeFe Kadın Dernekleri Federasyonu Dergisi, Haziran 1984, Sayı 2, s.22-29.

7. Hâfız’a Göre Aşk, Doğu Dilleri Araştırmaları Dergisi, II/4, (1981) s.111-114.

8. İran İslâm İnkılabı ve Sebepleri, Türk Kültürü Dergisi, XX/230, s.485-493.

9. Esbab-El İnkılab (Essevre) el İslâmî (El İslâmîyye) Fî İran, Doğu Dilleri Dergisi, IV/1(1985) s.49-61.

10. Mevlânâ'nın Dîvanında Aşkın Çilesini Çekmek, II. Milletler Arası Mevlânâ Kongresi, 3-5 Mayıs 1990, s.61-83

11. Der Bare-i Fırka-i Kalenderiye ve Kalender-name-i Hatib-i Farisi, Mani-i Kelime-i Kalender, Doğu Dilleri Dergisi, II/1 1971, s.89-121.

12. İran’da İslâmiyetten Sonraki Yüzyıllarda Fikir Akımlarına Toplu Bir Bakış ve Kalenderiye Tarikatı ile İlgili Bir Risale, DTCF Dergisi, XXVIII/3-4, Ankara 1977, s.215-231.

13. Fütuvet ve Ahilik, XX. Ahilik Bayramı, 1 Eylül 1984 Kırşehir, s.17-40.

14. Mevlânâ'ya Göre Varlığın Mahiyeti, I. Mevlânâ Kongresi, 3-5 Mayıs 1985 Konya, s.365-394

15. Kalenderiye Tarikatı ve Hatib-i Farisi’nin Kalenden-namesi, İran Şehinşahlığının 2500. Kuruluş Yıldönümüne Armağan, İstanbul 1971, s.220-247.

16. Mevlânâ'nın Mesnevî’de İnsanlara Mesajı, I. Milletler Arası Mevlânâ Kongresi 3-5 Mayıs 1987 Konya, s.77-89.

17. Mevlânâ'nın Dîvanında İlahî Zât ve İnsan, 3. Millî Mevlânâ Kongresi 12-14 Aralık 1988 Konya, s.263-280.

18. Gülşehri ve Felek-namede Ölüm Düşüncesi, DTCF Atatürk’ün 100. Doğum Yılına Armağan Dergisi, 1982,441-446.

19. Bir Fütuvet Şeceresi Üzerine, Doğu Dilleri Dergisi V/1,1992, s.87-114.

20. Türk ve Yugoslav Milletleri Destanları Hakkında Genel Düşünce, Doğu Dilleri Dergisi III/4, 1983, 81-91.

21. Türk-İran ve Yugoslavya Destanlarında Kadın, III. Milletlerarası Folklor Kongresi, Kongre Bildirileri Dizisi, s.183-201.

22. Fars Dili ve Edebiyatında Nesir Türleri ve Üslup Özellikleri, DTCF Dergisi Cumhuriyetin 60. Yılı Armağanı, Ankara 1987, sç263-291.

23. Mevlânâ'nın İlim Alemince Pek Bilinmeyen Bir Mesnevî Nüshası Üzerine, Türk Kültürü Araştırmaları, Ankara 1985, s.361-372.

24. Kalenderiye Tarikatı ile İlgili Bir Risale Üzerine, Doğu Dilleri Dergisi IV/1, Ankara 1985,s.37-47.

25. Bazı Din ve Kavimlerde Özellikle İslâmiyette Yedi Sayısı, II. Milletler Arası Türk Folklor Kongresi, Ankara 1982,s.279-296.

26. Mevlânâ'da Aşk Kavramı, Doğu Dilleri Dergisi III/4, Ankara 1983,s.93-106Ders Notları

Metinlerle Farsça I-II, Ankara 1982 (DTCF teksir)

Doç. Dr. Abdüsselam BİLGEN

1957 yılında Kilis’de doğdu. İlkokulu Ankara Yenimahalle Öğretmen Kubilay İlkokulu, ortaokulu Yenimahalle Yunus Emre Ortaokulu ve liseyi Mustafa Kemal Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1974-1975 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Kürsüsü’ne kaydoldu.

1979 yılında adı geçen kürsüden mezun olduktan sonra bir yıl süre ile D.T.C.F. Kütüphanesi “Yazma Eserler Bölümü”nde memur olarak çalıştı.1980 yılında Fars Dili ve Edebiyatı Kürsüsü’nde açılan asiatanlık sınavını kazanarak 26.5.1980 tarihinde asistan olarak göreve başladı. Aynı yıl üzerinde çalışmaya başladığı “Muhammed Avfi’nin Lubab al-Albab Tezkiresindeki Sebki (Üslubu) ve Sebkle İlgili Görüşleri” konulu yüksek lisans tezini 1982 yılında tamamladı. Bu sırada 21.11.1981-2.3.1982 tarihleri arasında kısa dönem askerlik görevini yaptı.

1983 yılında başladığı “Ada’i-yi Şirazi ve Selimnamesi” konulu doktora tezini tamamlayarak 22.1.1988 tarihinde edebiyat doktoru ünvanını aldı ve 10.8.1988 tarihinde A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent kadrosuna atandı.

7.10.1993 tarihinde Fars Dili ve Edebiyatı doçenti ünvanını aldı ve 17.5.1994 tarihinde de A.Ü. D.T.C.F. Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda doçent kadrosuna atandı. 1994-1995 öğretim yılında Ankara Üniversitesi tarafından kültürel antlaşmalar çerçevesinde, Tayvan National Chengchi Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi’nin Türkoloji Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak görevlendirildi. Halen A.Ü. D.T.C.F. Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda doçent olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
E-mail: bilgen@humanity.ankara.edu.trYayınları:

Kitaplar

1. Bilgen, Abdüsselam, Türkçe Öğreniyoruz I, Türkçe-Farsça Açıklamalı Sözlük, Ankara: TÖMER 1984.

2. Bilgen, Abdüsselam & Betül Bilgen, Lüm‘atü’s-Sirâc li Hazreti’t-Tâc (Bahtiyar-nâme), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları 1994, yayın no: 1673.

3. Bilgen, Abdüsselam, Kâtibi-i Nişaburi’nin “Dah Bab” Adli Mesnevisinin Tenkitli Metni ve Şairin Hayatı, Eserleri Hakkında Bir İnceleme, Ankara: Yayınlanmamış doçentlik çalışması 1993.

4. Bilgen, Abdüsselam, Adai-yi Şirazi ve Selim-nâmesi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları (baskıda).

Makaleleri

1. Bilgen, Abdüsselam, “Salah b. al-Mubarak’in Anis al-Talibin va Kudvat al-Salikin Adli Eseri Üzerinde Bir Araştırma, Doğu Dilleri, 3, 4 (1983) 67-80.

2. Bilgen, Abdüsselam, “Muhyammad Avfi’nin Lubab al-Albab Tezkiresi ve Üslup İle İlgili Görüşleri”, Doğu Dilleri, 4,1 (1985) 207-223.

3. Matini, Calal, “İngiliz Devletinin İran Politikasina İlişkin Tarihi Belgeler”, A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, 33, 1-2 (1990) 31-35.

4. Bilgen, Abdüsselam, “XVI. Yüzyıl İran Şairlerinden Adai-yi Şirazi’nin Selim-nâmesi”, Belleten, 56, 215 (1992) 13-30.

5. Bilgen, Abdüsselam, “Hafiz’in Divan’inda Övgüde Bulunduğu Hükümdarlar, Vezirler ve Diğer Devlet adamları”, Doğu Dilleri, 5, 1 (1992) 115-124.

6. Bilgen, Abdüsselam, “Nizami’nin Hamsesindeki Eğitici ve Öğretici Nitelikteki Öğütler”, A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, 35, 1-1991 (1992) 15-34.

7. Bilgen, Abdüsselam, “Pand u Andarz va Canbaha-i Tarbiyavi Dar As‘ar-i Nizami”, Macmu‘a-i Makalat-i bayn al-Milali-i Bozorgdast-i Nohomin Sada-i Tavallod-i Hakim Nizami-i Gancavi-Tabriz, C. 1 (1372h.s./1993m.) 259-268.

Öykü
1. Sahani, Hosrov, “Emekli”, çeviren: Abdüsselam Bilgen, Gündoğan, yayınlanmak üzereDoç. Dr. Hicabi Kırlangıç

1966 yılında Amasya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya’da tamamladı. 1983-1984 öğrenim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına kaydoldu. 1987 yılında lisans öğrenimini tamamladıktan sonra aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları (Fars Dili ve Edebiyatı) Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimine başladı. Mart 1988’de A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. 1989 yılında verdiği “Cami’nin Subhatu’l-Ebrar Mesnevisi ve Çevirisi” yüksek lisans tezinin ardından aynı yıl aynı enstitüde başladığı doktora öğrenimini 2 Ocak 1996 tarihinde “İdrîs-i Bidlîsî ve Selim Şah-nâme’si” konulu tezinin başarılı bulunmasıyla tamamlayarak “edebiyat doktoru” unvanını aldı. 30. 07. 1998 tarihinde aynı bölüme yardımcı doçent olarak atandı. 16.04.2002 tarihinde “doğu dilleri ve edebiyatları bilim alanında üniversite doçenti” ünvanını aldı. Halen Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Hicabi Kırlangıç, evli ve iki çocuk babasıdır.

E-mail: kirlangic@humanity.ankara.edu.trYayın Listesi


Kitap:

a) Kırlangıç, Hicabi, Farsça Başlangıç I. Kitap, Ankara 2000.

b) Kırlangıç, Hicabi, İdrîs-i Bidlîsî-Selim Şah-nâme, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2001.Çeviri Kitap:

a) Nasrullah Purcevâdî, Can Esintisi, Çev. Hicabi Kırlangıç, İnsan Yay., İstanbul 1998 (Kitap).

b) Şah Tahmasb-i Safevî, Tezkire, Giriş ve Çeviri: Hicabi Kırlangıç, Anka Yay., İstanbul 2001 (Kitap).

c) Hasan-i Mîr Âbidînî, İran Öykü ve Romanının Yüz Yılı II, Çeviri: Hicabi Kırlangıç, Nüsha Yay., Ankara 2002.Makale:

a) Kırlangıç, Hicabi, “İran Şiirinde Bir İhyacı: Nîmâ Yûşic”, Edebiyat Ortamı, Yıl: I, Sayı: 10, 31-42 (Kasım 1997).

b) Kırlangıç, Hicabi, “Çağdaş İran Şiirinde Biçimsel Yönelişler”, Edebiyat Ortamı, Yıl: I, Sayı: 12, 83-86 (Ocak 1998).

c) Kırlangıç, Hicabi, “İranlı Şairin Türkiye’si”, Nüsha, Yıl: I, Sayı: 1, 30-35 (Bahar 2001).

d) Kırlangıç, Hicabi, “İran Şiiri İçin Bir Sınıflandırma Denemesi”, Nüsha, Yıl:I, Sayı:1, 96-108 (Bahar 2001).

e) Kırlangıç, Hicabi, “Câmî’nin Şiir Görüşü”, Nüsha, Yıl: I, Sayı: 2, 19-32 (Yaz 2001).

f) Kırlangıç, Hicabi, “Ahmed-i Şâmlu: Hayat Hikâyesi ve Eserler”, Nüsha, Yıl: I, Sayı: 3, 153-172 (Güz 2001)

g) Kırlangıç, Hicabi, “Musaddık Sonrası İran Şiirinde Yeis”, Nüsha, Yıl: II, Sayı: 6, 7-18 (Yaz 2002)Çeviri Makale:

a) Nasrullah Purcevâdî, “Attar ve Avfî’ye Göre Şiirin Felsefî Eleştirisi”, Çev. Hicabi Kırlangıç, Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Doğu Dilleri Dergisi, V, Sayı: 1, 239-254.

b) Husrev-i Reşîdî, “Sa’dî’nin Gazelinde Aşk Kavramının İçerik Çözümlemesi”, Nâme-i Âşinâ, Yıl: IV, Sayı: 1, 51-58 (İlkbahar 2002).Kitap Tanıtımı:

a) Kırlangıç, Hicabi, “İslam Felsefesinde Sembolik Hikâyeler”, Edebiyat Ortamı, Yıl: I, Sayı: 11, 45 (Aralık 1997).

b) Kırlangıç, Hicabi, Türkçe-Farsça Ortak Deyimler Sözlüğü”, Nüsha, Yıl: I, Sayı: 3, 204-205 (Güz 2001).Doç. Dr. Derya Örs

1966 yılında Konya’nın Akşehir ilçesine bağlı Akait köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta okulu Akşehir’de, liseyi Konya’da bitirdi. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına girerek 1989’da lisans öğrenimini tamamladı. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları (Fars Dili ve Edebiyatı) Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimine başladı. Mart 1990’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. 1992’de “Tarih-i Olcaytu (İnceleme-Çeviri)” adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Ocak 1999’da “Fazlullah b. Rûzbihân-i Huncî ve Tarih-i Âlem-ârây-i Emînîsi” adlı tezini savunarak doktor unvanı aldı. Mart 2002’de yardımcı doçent kadrosuna atandı. Nisan 2002’de doçent ünvanı aldı. Alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve çeşitli dil kurslarına katılmak maksadıyla 1992, 1995, 1997 ve 2002 yıllarında olmak üzere dört kez İran’a gitti. 1990 yılından bu yana adı geçen Anabilim Dalı’nda “Farsça Konuşma, Farsça Dilbilgisi, Farsça Kelime Bilgisi, Farsça Sözdizimi, Farsçanın Arapça Unsurları, İran Tasavvufu, İran Öykücülüğü, İran Romancılığı” gibi dersler verdi.

Doğubilim alanında bilimsel çalışmalar yayımlamak üzere bir grup bilim adamı ile birlikte kurdukları Nüsha dergisinin editörler kurulunda görev almaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

E-mail: ors@humanity.ankara.edu.trYayın Listesi

Makale
1. “Celâl Âl-i Ahmed, Hayatı Eserleri ve Edebî Üslûbu Üzerine bir inceleme”, Nüsha, Yıl: I, Sayı: 1, 46-54, (Bahar 2001).

2. “Çağdaş İran Şiirinin Öncülerinden Fereydûn-i Muşîrî”, Nüsha, Yıl: I, Sayı:1, 86-95, (Bahar 2001).

3. “Nâsır-i Husrev’in Şiirlerinde Felekten Şikâyet Teması”, Nüsha, Yıl:I, Sayı: 2, 7-18, (Yaz 2001).

4. “Necmuddin-i Razi: Hayatı ve Eserleri”, Nüsha, Yıl: II, Sayı: 6, 19-34, (Yaz 2002)

5. “Mevlana ve Kur’an”, Nüsha, Yıl: II, Sayı: 7, 45-55, (Güz 2002)

6. “Kaşani, Abdullah b. Ali”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara 2002, C. 25, s. 4-5.
Kitap
1. Mütercim Âsım Efendi, Burhân-ı Kâtı, Ankara 2000, TDK Yay. (Prof. Dr. Mürsel Öztürk ile birlikte.)

2. Fazlullah b. Rûzbihân-i Huncî, Bedî’u’z-Zamân fî Kıssati Hayy ibn Yakzân, (Giriş, Farsça metnin tashihi, dizinler.), Ankara 2001.

Çeviri
1. Dr. Nusretullah Furuher, “Mantıku’t-Tayr’da Ayet ve Hadisler (1. bölüm)”, Nâme-i Âşinâ, Yıl: 1, Sayı: 2 (Yaz 1995), 25-38.

2. Dr. Nusretullah Furuher, “Mantıku’t-Tayr’da Ayet ve Hadisler (2. bölüm)”, Nâme-i Âşinâ, Yıl: 1, Sayı: 3 (Güz 1995), 31-43.

3. Dr. Abbas Zeryab-i Hoyi, “H. III-V. Yüzyıllarda İslam Kültür ve Medeniyetinin Açılımının Sebepleri”, Nâme-i Âşinâ, Yıl:2, Sayı: 1, (İlkbahar 1996), 5-11.

4. Seyyid Mahmud Âyeti, “Yusuf ve Siyavuş: Kuran-ı Kerim’deki Yusuf Kıssasıyla Firdevsi’nin Şahnamesi’ndeki Siyavuş Hikayesinin Uygulamalı İncelemesi”, Nâme-i Âşinâ, Yıl: 2, Sayı: 2, (Yaz 1996), 5-14.

5. Bozorg Alevî, “Hain (Öykü)”, Adam Öykü, Sayı: 29, 41-49, (Temmuz Ağustos 2000)

6. Muhammed Hukûkî, “Çağdaş İran Öykücülüğüne Bir Bakış”, Nâme-i Âşinâ, Sonbahar 2001, 40-50.

7. Hasan-i Mir Âbidînî, İran Öykü ve Romanının Yüz Yılı, C. 1, Nüsha Yayınları, Ankara 2002. (318 s.)

8. Rahman-i Muştakımihr, “Mevlana’nın Eserlerine Göre Mistik Görüş ile Sembolik Anlatım Arasındaki Bağın İncelenmesi”, Nâme-i Âşinâ, İlkbahar 2002, 37-49.

9. İbrahim-i Hodayar, “Emir Alişir-i Nevayi’nin Fânî Divanındaki Farsça Gazelleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Nâme-i Âşinâ, İlkbahar 2002, 59-67.

Kitapta Bölüm (Çeviri)
1. İslâm Felsefesinde Sembolik Hikâyeler 1 (İbn Sinâ, Sühreverdî, A. Gazzâlî, N. Râzî), Derleme, İnsan Yayınları, İstanbul 1997.

a) İbn-i Sinâ’nın Hayy İbn Yakzân Risalesi’nin Yazılışı ve Orijinalliği, 9-22. (13 s.)

b) Risâle-i Hayy İbn Yakzân (İbn Sinâ) ve Şerhi, 23-77. (54 s.)

c) Kuşların Öyküsü Risâletu’t-Tayr, 123-128. (5 s.)

d) Risâletu’t-Tayr Şerhi Ömer b. Sehlân-i Sâvî, 129-157. (28)

e) Şarihi Meçhul Bir Risâletu’t-Tayr Şerhi, 159-187. (28)

f) Risâletu’t-Tuyûr (Ahmed el-Gazzâlî), 191-200. (9 s.)

g) Risâletu’t-Tuyûr (Necm-i Râzî), 203-225. (22 s.)


Kitap Tanıtımı
1. Sâdık Hidayet’in “Üç Damla Kan”ı, Nüsha, Yıl: I, Sayı: 3, 201-202 (Güz 2001)
2. Medreseden Kaçış, Nüsha, Yıl: I, Sayı: 3, 202-203 (Güz 2001)

3. Nâme-i Âşinâ, Nüsha, Yıl: II, Sayı: 5, 173-174, (Bahar 2002)Arş. Gör. Hasan ALMAZ

1962 yılında Gercüş’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gercüş’te, liseyi Batman’da tamamladı. 1984 yılında Atatürk Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (Fars Dili ve Edebiyatı) bölümünü okuyarak 1988 yılında mezun oldu. 1994 yılında Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1997 yılında Şehriyâr, Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinin Özellikleri adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1998 yılında Doktora öğrenimine devam etmek üzere Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne geçici süreyle atandı. Halen bu Üniversitede çalışmalarına devam etmekte olup doktora tez aşamasındadır.

E-mail: hasan.almaz@humanity.ankara.edu.trYayın Listesi


Makale
1. “Şehriyâr ve Türk Edebiyatı”, Nüsha, Yıl: I, Sayı: 1, 80-85, (Bahar 2001)Kitap Çeviri
1. Dr. Cafer Şehîdî, “Bir İslam Tarihi Tahlili I-II”, Endişe Yayınları, Ankara 1992.

2. Muhsin Gerviyani, “İslam Fesefesine Giriş”, Birey Yayınevi, İstanbul 1997.

3. Bahauddin Hurremşahi, “Kur’an-bilim”, İhtar Yayıncılık, İstanbul 1997.

4. Dr. Zebîhullâh-i Safâ, “İran Edebiyatı Tarihi I, Nüsha Yayınları, Ankara 2002.Makale Çeviri
1. Asgar Dilberipur, “Câmî’nin Erba‘in’i ve Kırk Hadis Yazan Türk Yazarlar”, Name-i Aşinâ, Sonbahar 2001, 20-30.

2. Asgar Dilberipur, “Fuzûlî’nin ‘Sâkî-nâme’sinde Hafız’ın Rolü”, Nüsha, Yıl: II, Sayı: 6, 35-44, (Yaz 2002)Kitap Tanıtım
1. “Osmanlı-Safevi İlişkileri”, Nüsha, Yıl: I, Sayı: 3, 206-207, (Güz 2001)

2. “İran Öykü ve Romanının Yüz yılı”, Nüsha, Yıl: II, Sayı: 6, 183-184, (Yaz 2002)Devam Eden Çalışmalar
1. “Şehriyar, Hayatı, Sanatı ve Şiirinin Özellikleri”. (Kitap)

2. Fars Nazım ve Nesrinin Değişim Tarihi, Dr. Zebihullah-i Safâ (Yayına hazır Kitap)

3. Dr. Abdulhuseyn-i Zerrinkub, “Bamdad-i İslam” (İslam Sabahı), (Kitap)

4. Dr. Zebihullah-i Safâ, “İran Edebiyatı Tarihi II”. (Kitap)

 


İran İslam Cumhuriyeti Ankara Kültür Müsteşarlığı 1993 ve 1995 ikili anlaşmasına uyarak İran Kültürünü Türkiye'de tanıtmaktadır ve iki ülkenin kültürel ilişkilerini geliştirilmesinde önemli adımlar atmayı umuyordur.

Adres: Gazi Osman Paşa Mahallesi, Reşit galip Cd. No:77, Çankaya, Ankara / Türkiye

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı


  irankulturevi@yahoo.com
 Tel: +90 312 448 0050