رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در آنکارا- ترکی - Selçuk Üni.Farsça Kürsüsü
Selçuk Üni.Farsça Kürsüsü
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
FARS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
 
   

TARİHÇESİ VE FAALİYETLERİSelçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 3 Anabilim Dalından (Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Urdu Dili ve Edebiyatı) oluşmaktadır. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Prof. Dr. Recep Dikici başkanlığında eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanısıra çeşitli kültürel etkinliklere de faal olarak katılmaktadır.

Ülkemiz üniversitelerinde faâl olarak eğitimini devam ettiren Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarından biri de Konya Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde olup, 1989 yılından bu yana çalışmalarını sürdürmektedir.ANABİLİM DALIMIZDAKİ ÖĞRETİM ÜYE VE ELEMANLARI

Öğretime ilk olarak, 1 Yardımcı Doçent Doktor, 1 Araştırma Görevlisi ve 1 Okutman ile başlayan Anabilim Dalımız, halen 3 Yardımcı Doçent Doktor, 1 Okutman Dr., 1 Uzman ve 1 Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. (Ayrıca Arş. Gör. Ali Temizel doktora çalışmasını Ankara Üniversitesi’nde tamamlamış olup Anabilim Dalımıza dönmüştür.) Anabilim Dalımızdaki öğretim elemanları şunlardır:

Yard. Doç. Dr. Yakup ŞAFAK (Anabilim Dalı Başkanı)

Yard. Doç. Dr. Yusuf ÖZ

Yard. Doç. Dr. Nuri ŞİMŞEKLER

Arş. Gör. Dr. Ali TEMİZEL

Okt. Dr. İbrahim KUNT

Uzm. Faruk ALP

Arş. Gör. Sinan TAŞDELEN

LİSANS ÖĞRETİMİ

1989-1990 akademik öğretim yılında eğitim ve öğretimine başlayan Anabilim Dalımız ara vermeden günümüze kadar öğretimine devam etmiş; 1993 yılından itibaren Üniversite Rektörlüğü’nün kararı ile ikinci öğretimi de açılmıştır. Bu ikinci öğretim, yine Rektörlüğün kararıyla 1999 yılından itibaren kapatılmıştır. 2001-2002 öğretim yılında alınan bir kararla da birinci öğretime öğrenci alımı durdurulmuştur. Her iki dönemden şimdiye kadar 400’e yakın mezun verilmiştir. 1. ve 2. öğretimde aynı ders programının uygulandığı Anabilim Dalımızda branş Lisans dersleri ve kredileri sınıflara göre şu şekildedir:

Dersin Adı : Kredisi :

1. SINIF

Dilbilgisi

4

Okuma-Yazma-Çeviri
4

T/F Çeviri-Konuşma
4

Edebiyat Tarihine Giriş
2

Kolay Metinler
2


2.SINIF

Dilbilgisi

2

Okuma-Yazma-Çeviri
4

T/F Çeviri-Konuşma
2

Edebiyat Tarihi
2

Tarihi ve Klasik Metinler
4

Arapça'ya Giriş
2

Metin İnceleme
2

3. SINIF


3.SINIF

Modern Metinler
4

T/F Çeviri Kompozisyon
2

Edebiyat Tarihi
2

Klasik Metinler ve Metin Şerhi
4

Edebi Bilgiler
2

Osmanlıca

2

Arapça Dilbilgisi
2

Arapça Metinler
2

4. SINIF


4.SINIF

Modern Metinler
4

T/F Çeviri Kompozisyon
4

Edebiyat Tarihi
2

Klasik Metinler ve Metin Şerhi
4

Arapça Dilbilgisi
2

Arapça Metinler
2

Mezuniyet Çalışması
-
Anabilim Dalımızda lisans tezi (Mezuniyet Çalışması) olarak, muhtelif şerhlere göre (Osmanlıca, Farsça, Türkçe) Mevlâna, Sâdi ve Hafız’ın eserlerinin alfabetik olarak beyit indeksleri başta olmak üzere; Farsça’dan Türkçe’ye çeviri, gramer kitaplarının incelenmesi, roman-hikaye tarzında yazılmış Farsça eserlerdeki bileşik cümle yapıları, fiilimsiler, bileşik fiiller vs. taranması gibi çalışmalar yaptırılmaktadır.YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİMİ

Anabilim Dalımızda, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak ilk defa 1990-1991 öğretim yılında Yüksek Lisans programı açılmış ve şu ana kadar 12 öğrenci mezun vermiştir.

Bu programdaki verilen dersler, kredileri, bitirilip savunulan tezler ve danışmanları da aşağıdaki gibidir:

ÖĞRETİM ÜYESİ
DERSLER
KREDİSİ

Yard. Doç. Dr. Yakup ŞAFAK
İlmi Çalışma ve Araştırma Usulleri
2

Yard. Doç. Dr. Yakup ŞAFAK
Fars Şiirinin Evreleri ve Türleri
2

Yard. Doç. Dr. Yusuf ÖZ
Metin Tahlili
2

Yard. Doç. Dr. Yusuf ÖZ
Modern Metinler
2
 
 
 
Yard. Doç. Dr. Nuri ŞİMŞEKLER
Klâsik Mensur Metinler
2

Yard. Doç. Dr. Nuri ŞİMŞEKLER
Anadolu Selçukluları’nda Fars Dili ve Edb
2


Seminer
2
Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

Âbidin Paşa ve Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-yi Şerîf, I. Cild, 1992, X+101 s., Hazl: Nuri ŞİMŞEKLER, Danışman: Doç.Dr.Adnan KARAİSMAİLOĞLU

Sadreddin Konevî’nin “Tercüme-i Teveccühü’l-Etemm Nahve’l-Hakk” İsimli Eseri, 1993, 103 s. Hazl: Süleyman TÜRKMEN, Danışman: Prof.Dr.Erkan TÜRKMEN.

Rusûhî İsmail Efendi ve Mesnevî-i Şerîf Şerhi, 1993, Hazl: Ömer BEKTAŞ, Danışman: Doç.Dr.Adnan KARAİSMAİLOĞLU.

Sarı Abdullah ve Şerh-i Mesnevi (Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî), 1993, 131 s., Hazl: Selahaddin DURGUN,Danışman: Doç.Dr.Adnan KARAİSMAİLOĞLU.

Hasan-ı Dihlevî’nin Hayatı ve Edebî Kişiliği, 1996, 118 s., Hazl: Korman TÜRKMEN, Danışman: Yard.Doç.Dr.Yakup ŞAFAK.

Mevlâna ve Mevlevilikle İlgili Eski Harfli Türkçe Eserler ve Mü’ellifleri, 1996, 175 s., Hazl: Ali TEMİZEL, Danışman: Doç.Dr.Adnan KARAİSMAİLOĞLU.

Sürûrî’nin Hâfız Dîvân’ı Şerhi’nin İncelenmesi, 1996, 157 s., Hazl: Ahmet Faruk ÇELİK, Danışman: Yard.Doç.Dr.Yakup ŞAFAK.

Mesnevî Sözlükleri ve Abdüllâtif b. Abdullah’ın Letâ’ifü’l-Luğat’ı, 1996, 120. s., Hazl: İbrahim KUNT, Danışman: Doç.Dr.Adnan KARAİSMAİLOĞLU.

Sürûrî’nin Mesnevî Şerhi, Tanıtım – İndeks – Tenkitli Metin, (v. 1b – 40a) 1997, 280s.,Hazl:OrhanBAŞTÜRK,Danışman:Prof.Dr.AdnanKARAİSMAİLOĞLU.

Divân-ı Kebîr Nüshaları Tavsif – Mukayese- İndeks, 1997, 194 s. Hazl: Faruk ALP, Danışman: Prof.Dr.Adnan KARAİSMAİLOĞLU.

Cumhuriyet Döneminde Mevlevilik Üzerine Araştırma Yapanlar ve F.Nâfiz Uzluk, 2001,117 s. Hazl: Sinan TAŞDELEN, Danışman: Yard.Doç.Dr.Yakup ŞAFAK.

Mesnevî Sözlüklerinden Müşkilât-ı Mesnevî, İnceleme-Tercüme- İndeks, 2001,202 s. Hazl: Cesur SULTANOĞLU, Danışman: Yard.Doç.Dr.Nuri ŞİMŞEKLERDOKTORA ÖĞRETİMİ

Anabilim Dalımızda, yine Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak ilk kez 1994-95 öğretim yılında Doktora programı açılmış, şu ana kadar 2 öğrenci mezun vermiştir. Şimdi ise ders safhasında 1 öğrenci bulunmaktadır. 1 öğrencimiz de adı geçen Enstitüde derslerini tamamladıktan sonra YÖK Kanununun 35.maddesine göre Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Doktora tezini tamamlamıştır.

Doktora programında verilen dersler, kredileri ve bitirilip savunulan ve devam eden tez ve danışmanları da aşağıda sunulmuştur:

ÖĞRETİM ÜYESİ
DERSLER
KREDİSİ

Yard. Doç. Dr. Yakup ŞAFAK
Metin Şerhi
2

Yard. Doç. Dr. Yakup ŞAFAK
Tasavvufi Metinler
2

Yard. Doç. Dr. Yusuf ÖZ
Çeviri Metodları
2

Yard. Doç. Dr. Yusuf ÖZ
XX.Yüzyıl Fars Yazar ve Şairleri
2

Yard. Doç. Dr. Nuri ŞİMŞEKLER
Fars Dili ve Edebiyatı Kaynakları
2

Yard. Doç. Dr. Nuri ŞİMŞEKLER
Fars Nesrinin Tarihî Gelişimi ve Üslupları
2


Seminer
2
Tamamlanan Doktora Tezleri

Şâhidî İbrahim Dede’nin Gülşen-i Esrâr’ı, Tenkitli Metin – Tahlil, 1998, 27+331 s.,Hazl:Nuri ŞİMŞEKLER, Danışman: Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU

Hazinî, Hayatı-Eserleri ve Divanı’nın Metni ve Tahlili, 2002, Hazl. İbrahim KUNT, Danışman: Prof.Dr.Adnan KARAİSMAİLOĞLUANABİLİM DALIMIZIN DİĞER FAALİYETLERİ

Konya, bilindiği üzere Mevlâna Hazretlerinin hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği, olgunlaştığı ve Fars Edebiyatının temel taşlarından birini teşkil eden eserlerini meydana getirdiği bir şehirdir.

Anabilim Dalımız, Fars Dili ve Edebiyatı ile ilgili çalışmalarının yanısıra, özellikle büyük mütefekkir ve mutasavvıf Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî ile ilgili çalışmalar, bilimsel toplantılar ve diğer kültürel etkinlikleri Selçuklu Araştırmaları Merkezi bünyesinde yürütmektedir.

Konya’da,Üniversitemiz bünyesinde Mayıs ayında (3-5 Mayıs) Hz.Mevlâna ve ailesinin Konya’yı teşrifleri, Aralık ayında da (17 Aralık) Şeb-i Arûs günü nedeniyle Millî ve Uluslararası Kongre, Sempozyum, Panel, Konferans şeklinde yılda iki kez bilimsel toplantı düzenlenmektedir. İlki 1987 yılında gerçekleştirilen bu toplantılar, 1991 yılından günümüze Anabilim Dalımızın büyük katkı ve gayretleriyle birlikte, fedâkâr mesaileriyle devam etmektedir. Bugüne kadar sunulan bildiriler Rektörlüğümüzün gayret ve imkânlarıyla tamamen basılmış olup, bilim dünyasının faydasına sunulmuştur.

Ayrıca, Üniversitemiz Selçuklu Araştırmaları Merkezi’nde bulunan Mevlâna Kısmı’nda merhum Prof.Dr.F.Nâfiz Uzluk’un varislerinin bağışladığı genellikle Mevlâna ve Mevlevilikle ilgili yazma-basma eserlerle birlikte birçok tarihi doküman bulunmaktadır. Anabilim Dalımızda bulunan öğretim üye ve elemanları bu eser ve belgelerle ilgili yoğun çalışmalarını da sürdürmekte olup, bunları önem sırasına göre zaman zaman makaleler halinde yayınlamaktadır.

Anadolu Selçukluları’na başkentlik yapmış Konya’mızda Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın varlığı bir şans olup, çalışmalarına büyük bir özveriyle devam etmesi Ortaçağ ve Yakınçağ Anadolu tarihinin; yani kendi tarihimizin bilimsel verilerle daha da aydınlanmasına bir nebze de olsa katkıda bulunmakta, Mevlâna ve Mevlevilik’in araştırılmasında görevler üstlenmiş, bununla birlikte geçmişte, yıllarca birarada yaşamış Türk ve İran Uluslarının ortak kültür ve edebiyatlarını araştırma ve incelemede diğer Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları gibi önemli görevleri yerine getirmektedir.ÖĞRETİM ELEMANLARIMIZIN BİYOGRAFİLERİYrd. Doç. Dr. YAKUP ŞAFAK

(Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı)

ÖZGEÇMİŞ

1959 yılında Samsun’da doğdu. İlk ve orta tahsilini bu şehirde tamamladıktan sonra 1978-1979 öğretim yılında kaydolduğu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Kürsüsünü 30.06.1982 tarihinde Pekiyi derece ile bitirdi. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fars Dili ve Edebiyatı programına yüksek lisans öğrencisi olarak kaydoldu. Buradan Prof. Dr. Meliha Anbarcıoğlu danışmanlığında hazırladığı “Çehar Makâle’de Dil ve Üslûp” adlı tezini vererek 10.04.1985 tarihinde mezun oldu. Yüksek lisans öğrenimi sırasında 04.04.1983 tarihinde Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak tayin edildi.1986-87 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fars Dili ve Edebiyatı programına Doktora öğrencisi olarak kaydoldu. 06.05.1991 tarihinde Doç.Dr. Ömer Okumuş danışmanlığında hazırladığı “Sürûrî’nin Bahrü’l maârif’i ve Enîsü’l-uşşâk ile Karşılaştırılması” isimli tezini vererek edebiyat doktoru ünvanını aldı. Aynı yıl Eylül ayında Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 11.09.1992 tarihinde ise Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’na tayin edildi.

Halen mezkûr Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta; aynı zamanda Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Orta seviyede İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.Bilimsel Çalışmaları ve Faaliyetleri:

Tezler:

1- ''Çehâr Makâle'de Dil ve Üslûp '' , Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi , (Danışmanı: Prof.Dr.Meliha Anbarcıoğlu) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara-1985

2- "Sürûrî'nin Bahrü'l-ma'ârifi ve Enîsû'l-uşşâk ile Mukayesesi" Yayınlanmamış doktora tezi, (Danışmanı: Doç.Dr.Ömer Okumuş) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum-1991

Kitaplar:

1- Türkçe'den Farsça'ya Çeviri, Erzurum-1987 (Ömer Okumuş'la birlikte); II.Baskı, Erzurum-1989; III.Baskı, Erzurum-1982 (Ata.Ün.Fen-Ed.Fak.Yay.)

2- Arapça Farsça Türkçe örnekleriyle Edebi Sanatlar (Bedi), Erzurum-1991, (M.Sadi Çöğenli ve Recep Toparlı ile birlikte)

3- Farsça’da Cümle Kuruluşları, Konya, 1999, (Yrd. Doç. Dr. Yusuf Öz’le birlikte)

4- Divan-ı Kebir’den Seçmeler, Konya, 2000

5- Klasik Şiir Üzerine Yazılar, Konya, 2003, Saye

6- Aruz Terimleri, Konya, 2003, Saye

7- Tâhirü’l-Mevlevî, Farsça Divançe ve Tercümesi, Konya, 2003 (Drç. Yusuf Öz ile Müşterek) Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları.

8- Mesnevî’den Seçmeler, Konya, 2003, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları.

Makaleler:

1- Aruzu Kullanma Yönünden Hafız-Fuzuli Karşılaştırması, Atatürk Ün.Fen-Edb.Fakültesi Edebiyat Bilimleri Dergisi, S.XIX, s.49-60 (Erzurum-1991, Adnan Karaismailoğlu ile birlikte)

2- Manzum Kitabeleri Okumada Aruzun Önemi, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, S.XI, s.39-40 (İstanbul-1992)

3- Çehar Makale, TDV İslam Ansiklopedisi, c.VIII. s.XL. s.11-15 (İstanbul, Haziran-1993)

4- Aruzu Niçin ve Nasıl Öğrenmeliyiz?, Yedi İklim, S.XL, s.11-15 (İst.Temmuz-1993)

5- Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bir Gelenek: Vezinle Şiir Okumak, Yedi İklim, S.XLIII, s.18-20 (İst.Ekim-1993)

6- Lügat-i Naci ve Kamus-i Türki'deki Farsça Kelimelerin İmla ve Telaffuz Yönünden Karşılaştırılması, Yedi İklim, S.XLVI, s.80-83 (İst.Ocak-1994)

7- "Aruz Ölçüsü" ve Bazı Değerlendirmeler, Yedi İklim, S.XLIX, s.12-18 (İst. Nisan-1984)

8- Bahrü'l-maarif Müellifi Süruri'nin Şiir ve Şairlikle İlgili Görüşleri, Yedi İklim, S.LII, s.17-21 (İst. Temmuz-19949

9- Tasavvufi Şiirde Mecazi Anlatım, VII. Milli Mevlana Sempozyumu, Tebliğler, Konya-1996, s.81-88,

10- Enisü'l-uşşak Tercümesine Dair, Yedi İklim, S.LX, s.70-73 (İst. Mart-1995)

11- Aruzda "Takti Usulü'ne Dair, Yedi İklim, S.LXIV, s.12-13 (İst.Ağustos-1995)

12- Fuzuli'nin Farsça ve Türkçe Divanlarında Kullandığı Vezinler, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, S.IX-X, s.69-78 (Konya-1995)

13- Fars Şiirinde Düşüncelerin Seyri (Prof.Dr. Zebihullah Safa'dan tercüme), Yedi İklim, s.LXVIII. s.34-38 (İst.Kasım-1995)

14- Fars ve Türk Edebiyatlarındaki Aruz Vezinlerinin Ritmik Yapıları Üzerine Düşünceler, Yedi İklim, S.LXX, s.31-34 (İst.Ocak-1996)

15- Şiirsel Tecrübe: Tahayyül, Hayal ve Tasvir (Prof.Dr.M.Şefii Kedkeni'den tercüme) (1), Yedi İklim, S. LXXXVIII-XCI, (İst. 1997); (2) S. LXXXIX, s. 41-42; (3) S. XCI, s. 40-42.

16- “Câmî’nin Aruz Risalesi Üzerine Bir İnceleme”, Akademik Araştırmalar Dergisi, S. III, s. 107-109, (İst. 1999)

17- “Fars ve Türk Aruzlarında Yeknesak ve Almaşık Vezinler”, S.Ü. TAE, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. VII, s. 187-232 (Konya 2000)

18- “Sürûrî’nin Bahrü’l-meârif’i ve Bu Eserdeki Teşbih ve Mecaz Unsurları, SÜTAE, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. IV, s. 217-235 (Konya, 1997)

19- “Mecaz Üzerine Düşünceler I-II”, Yedi İklim, S. CXIII, s. 39-40; S. CXIV, s. 39-41 (İst. Ağustos-Eylül 1999)

20- “Hz. Mevlâna ve Çevresindeki Bazı Önemli Şahsiyetler”, Mevlana Panellerinde Sunulan Bildiriler I, s. 33-39 (Konya, 2000; S. Ü. Selçuklu Araştırmaları Merkezi’nce 5 Mayıs 1998 tarihinde düzenlenen Panelde sunulan bildirinin metnidir.)

21- "Mecmûa-i Muallim'in Basılamayan Yazıları ve İrşâdât-ı Gazâlî", (S.Ü. TAE.) Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. VIII, s. 131-168 (Konya, 2000)

22- S.Ü. Selçuklu Araştırmaları Merkezi Uzluk Arşivinde Bulunan Veled Çelebi'ye Yazılmış Bazı Mektuplar [1]", (SÜTAE) Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. IX, s. 327-363 (Konya, 2001)

23- "Tâhirü'l-Mevlevî'nin F. Nâfiz Uzluk'a Gönderdiği Mektuplar" Yedi İklim, S. 142-143, s.19-33 (İst. 2002; Yusuf Öz'le müşterek)

24- “Doğunun Büyük Şairi Hâfız’dan Özdeyişler” Yedi İklim, Ekim-Aralık 2002, s. 87-93

25- “Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Hz. Mevlâna ve Eserleri Üzerine Çalışma Yapanlar” Konya’dan Dünya’ya Mevlâna ve Mevlevîlik, Konya 2002, s. 249-268

26- “Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi’ndeki Feridun Nafiz Uzluk Arşivi”, Tıp Tarihi Araştırmaları, sayı:XI, s.74-77, İstanbul, 2003 (Prof.Dr. Haşim Karpuz ile müşterek. Türk Tıp Tarihi Kurumu ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Tıp Tarihi Ababilim Dalı’nca 22-24 Mayıs 2000 tarihinde İzmir’de düzenlenen ‘VI. Türk Tıp Tarihi Kongresi’nde Prof.Dr. Haşim Karpuz tarafından sunulmuş tebliğin metni.)

27- “729. Vuslat Yıldönümünde Hz. Mevlâna” Bilgi Yolu, Konya, sayı:3, 2003, s.42

28- Aruz Maddeleri: Dâire’den Furûât’a kadar, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ans. Sözlüğü, II.C., Ankara, 2003 (Atatürk Kültür Merkezi Yayınları)

29- “SÜSAM Uzluk Arşivi’nin Mevlevilik ve Tıp Tarihi Açısından Önemi”, X. Milli Mevlâna Kongresi-Tebliğler II, Konya, 2003, s.105-109 (Prof.Dr. Haşim Karpuz ile müşterek sunulan tebliğin metni.)

30- “Uzluk Ailesi’nin Mevlevilik Araştırmalarına Katkıları”, X. Millî Mevlâna Kongresi- Tebliğler II, Konya, 2003, s.143-150 ( SÜSAM tarafından düzenlenen ‘727. Vuslat Yıldönümünde Mevlâna’ konulu, 14-12.2003 tarihli panelde sunulan tebliğdir.) Ayrıca; M. Ali Uz, Konya Kültürüne Hizmet Edenler, Konya, 2003, s.345-350.

31- “Sergi: Fotoğraflarla Uzluk Ailesi, X. Millî Mevlâna Kongresi- Tebliğler II, Konya, 2003, s.175-198 (Nuri Şimşekler, Yusuf Öz, Ahmet Türe ile müşterek).

32- “Mevlâna’nın Mesnevî’si Üzerine Anadolu’da Yapılan Çalışmaların Seyri”, Name-i aşina, Ankara, Kış-2003, yıl:5, sayı:11, s.23-32; Farsça özet 5-8 (Makalenin Farsça tercümesi İran İslâm Cumhuriyeti Kültür Müsteşarlığı’nın Mecmua-i Makale-i Ferhengî adlı eserinin 20. sayısında neşredilmiştir.)

33- “Şehriyâr’ın Şiir Anlayışı ve Tekniği Üzerine Düşünceler”, Name-i aşina, yıl:5, sayı:12, s.157-166 (Dr. Yusuf Öz ile müşterek), Ankara, İlkbahar-2003, Farsça özet, s.22-23 [İran İslâm Cumhuriyeti Kültür Müsteşarlığı ve Ankara Üniversitesi’nce 15-16 Mayıs 2003’de Ankara DTCF.’de düzenlenen Uluslararası Üstat Muhammed Hüseyin Şehriyar’ı Anma Seminerinde Okunmuştur.

34- “Ahmet Emrî’nin Feridun Nafiz Uzluk’a Yazdığı Mektuplarda Ahmet Remzi Dede’yle İlgili Bilgiler”, Nüsha, Ankara, sayı:IX, Bahar-2003, s.23-33

35- “Esad Muhlis Paşa’nın ‘Var’ redifli Gazeli”, Yedi İklim, İstanbul, sayı:162, Eylül-2003, s.57-59

36- “Mesnevî Medeniyeti”, Tarih ve Kültür Başkenti Konya, İstanbul, 2003, s.106-121 (Konya Büyükşehir Belediyesi Yay.)

37- “Veled Çelebi İzbudak (Ölümünün 50. Yıl Dönümünde)”, Türk Dili, Ankara, sayı:624, Aralık-2003, s.808-813

38- “Dünya Mevlâna’ya Her Zamankinden Daha Fazla Muhtaç”, Zaman (Gazetesi), 9 Aralık 2003, s.16

39- “Ahmet Emrî’nin Eserleri”, Name-i aşina, Ankara, yıl:5, sayı:13-14, Yaz ve Sonbahar-2003, s.37-46 (Farsça özet, s.8)

e- mail : yakupsafak@hotmail.com

Yrd. Doç. Dr. YUSUF ÖZ

ÖZGEÇMİŞ

09.08.1963 Adapazarı doğumludur. Orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı. 1982-1983 eğitim-öğretim döneminde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda filoloji eğitimine başladı ve adı geçen bölümden 1987 yılında mezun oldu. Adı geçen üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü programına bağlı olarak Mayıs 1990 tarihinde Yüksek Lisansını tamamladı. Mart 1989-Ekim 1990 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)’nde sözleşmeli okutman olarak görev yaptı. Ekim 1990’da yukarıda adı geçen enstitünün Doktora programına katıldı. 31 Aralık 1991 tarihinde Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. Şubat 1997’de Edebiyat Doktoru ünvanını aldı.

12/04/1999 tarihinde Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna atanan Yusuf Öz, halen aynı anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olup orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.Bilimsel Çalışma ve Faaliyetleri:

Tezler:

1- Tuhfetü’l-ahrar ve Türkçe Çevirisi (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1990

2- Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Sözlükler (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1996

Kitaplar:

1- Farsça’da Cümle Kuruluşları (Ortak Çalışma), Haz. Yrd. Doç.Dr.Yakup Şafak-Yrd. Doç.Dr.Yusuf Öz, Konya 1999

2- Tuhfe-i Şahidi Şerhleri, Konya 1999

3- Tâhirü’l-Mevlevî, Farsça Divançe ve Tercümesi, Konya, 2003

Makaleler:

1- "Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz" (Kitap tanıtımı), Yedi İklim, c.X, Sayı:70, Ocak 1996, s.79-80

2- "Tuhfe-i Vehbi Şerhleri", İlmi Araştırmalar 5, İstanbul 1997, s.219-232

3- "Tuhfetü’s-seniyyede Nevruz, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı:5, Konya 1999, s.127-135

4- "Ferhenghâ-yi Farsî-Turkî", Mecelle-i Iranshenasi, Vol. XIII, No.2, Summer 2001, s. 403-413

5- “Anadolu’da Farsça Öğretiminde Mevlevilerin Rolü”, Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler –I-, Konya 2000, s. 77-84

6- "Anadolu Sahasında Yazılmış Farsça-Türkçe Sözlükler" Name-i aşina, Yaz-2002, s. 35-44

7- Şeh-nâme Tercümeleri ve Sözlükleri, Name-i aşina, Sonbahar, 2002, s.25-38

8- "Tâhirü'l-Mevlevî'nin Feridun Nafiz Uzluk'a Gönderdiği Mektuplar", Yedi İklim, c. 15, S. 142-143, Ocak-Şubat 2002, s. 19-33 (Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak ile ortak yayın)

9- "Belhî Ailesi ve Son Mevlevî Postnişinleri İle Mektuplaşmaları", X. Milli Mevlana Kongresi, Tebliğler-I-, 2-3 Mayıs 2002, Konya, s. 149-161

10- “Afgan Türkistanı Muhacirlerinden Süleyman Belhî Ailesi ve ‘Defter-i Kuyudât’ Fihristi” Bilig, S. 23, Güz- 2002, s. 157-188

11- Modern İran Edebiyatı Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, Nüsha, yıl:III, sayı:9, Bahar, 2003, s.35-54

12- Şehriyâr’ın Şiir Anlayışı ve Tekniği Üzerine Düşünceler, (Dr. Yakup Şafak ile müşterek yayın), Name-i aşina, yıl:5, sayı:12, İlkbahar, 2003, s.157-166

Çeviriler:

1- “İran Edebiyatında Roman ve Hikaye I-III” (Muhammed Ca’fer Yahakki’nin “Çun Sebu-yi Tişne” adlı eserinden), Yedi İklim, c.XI, Sayı:89, 90, 92; Yıl:1997

2- “Örnek Rapor” (Öykü, Câfer Müderris-i Sâdıkî’nin “Kısmet-i Digerân ve Dâstânhâ-yi Dîger” adlı kitabından), Yedi İklim, c.XII, Sayı:103, Ekim 1998, s. 20-27

3- “Saz” (Öykü, Câfer Müderris-i Sâdıkî’nin “Kısmet-i Digerân ve Dâstânhâ-yi Dîger” adlı kitabından), Yedi İklim, c.XII, Sayı:119, Şubat 2000, s.22-25

e- mail : yusufoz@selcuk.edu.tr

Yard. Doç. Dr. Nuri ŞİMŞEKLER

ÖZGEÇMİŞ

25.10.1964 tarihinde Konya’da doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini burada tamamladıktan sonra 1983-84 öğretim yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’na girdi. Adı geçen Anabilim Dalı’ndan 1987 yılında mezun oldu.

1987-88 yılları arası Sabah gazetesinin Konya temsilciliğini yürüttü.

1988-89 yılları arasında Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı olarak “Farsça Mütercim – Tercüman” sıfatıyla Yedek Subaylık görevini tamamladı.

1989 yılı Aralık ayında Selçuk Üniversitesi’nde açılan sınavı kazanarak Fen-Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda “Araştırma Görevlisi” olarak vazifeye başladı (1 Mart 1990).

1992 yılında S.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Âbidin Paşa ve Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-yi Şerîf” konulu Yüksek Lisans Tezi’ni vererek “Bilim Uzmanı” oldu.

Adı geçen Enstitünün aynı Anabilim Dalı’nda 1994 yılında açılan Doktora sınavını kazanarak Doktora’ya başladı. Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu danışmanlığında hazırladığı XVI.yy. Mevlevilik hareketlerini içeren “Şâhidî İbrâhîm Dede’nin Gülşen-i Esrâr’ı, Tenkitli Metin – Tahlil” konulu Doktora tezini 08.07.1998 tarihinde başarıyla savunarak “Bilim Doktoru” oldu.

Göreve başladığı 01.03.1990 tarihinden itibaren Lisans derslerine girmeye başladı.

01.03.1995 tarihinde Bölüm Başkanlığının uygun görmesiyle “ Öğretim Görevlisi ” kadrosuyla görevlendirildi. 02.08.1999 tarihinden itibaren ise aynı Anabilim Dalında “Yardımcı Doçent Doktor” olarak görevine devam etmekte; Lisans derslerinin yanısıra Yüksek Lisans ve Doktora dersleri de yürütmektedir. Danışmanlığında 1 Yüksek Lisans Tezi tamamlanmıştır.

Farsça dışında orta derecede Almanca ve az derecede Arapça bilmektedir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.Bilimsel Çalışma ve Faaliyetleri:

Tezler:
1- Yüksek Lisans Tezi; Âbidin Paşa ve Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-yi Şerîf, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1992, X + 101 s., Danışman: Doç.Dr.Adnan Karaismailoğlu, (Yayınlanmadı)

2- Doktora Tezi; Şâhidî İbrâhîm Dede’nin Gülşen-i Esrâr’ı, Tenkitli Metin-Tahlil, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1998, XXVIII + 331 s., Danışman: Prof.Dr.Adnan Karaismailoğlu, (Yayınlanmadı)Kitaplar::

1- Öğr.Gör.Nuri ŞİMŞEKLER, (Doç.Dr.Adnan KARAİSMAİLOĞLU ile birlikte) Özel Edatla Kullanılan Farsça Fiillere Örnekler, Konya, 1996, II + 36 s.

2- Yard. Doç. Dr. Nuri ŞİMŞEKLER (42 Yazarlı Kitap Editörlüğü), Konya’dan Dünya’ya Mevlâna ve Mevlevîlik, Konya 2002, XV+379 s.Kitapta Bölüm Yazarlığı:

1- “Mevlâna’nın Eserleri ve Eserlerinden Seçmeler”, Konya’dan Dünya’ya Mevlâna ve Mevlevîlik, Karatay Belediyesi Yay., XIV+379 s., Konya, 2002, s. 47-70

2- “Hz. Mevlâna’dan Günümüze Mesajlar”, Konya’da Düşünce ve Edebiyat, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi Yay., 517 s., Konya, 2003, s. 385-395

3- “Mevlâna’nın Konya’sı”, Tarih ve Kültür Başkenti Konya, Konya Büyükşehir belediyesi Yay., 348 s., Konya, 2003, s. 87-98

4- “Hz. Mevlâna’da Evlilik, Aile ve Çocuk Eğitimi”, Konya Kitabı VI, Konya Ticaret Odası Yay., 528 s., Konya, 2003, s. 135-143

5- “Mevlevîliğin Tarihi Seyri”, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî-İnsanlığın Aynası, Konya B. Şehir Bld. Yay., 313 s., Konya, 2004, s. 145-165Yayına Hazırlayan:

1- Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler-I, (Müşterek)Konya, 2000, 126 s.

2- X. Millî Mevlâna Kongresi Tebliğler-I, (Müşterek)Konya, 2002, Cilt I, 346 s.

3- X. Millî Mevlâna Kongresi Tebliğler-II, (Müşterek)Konya, 2003, Cilt II, 185 s.Makale ve Bildiriler:

1- “Devlet Adamı ve Mesnevî Şârihi Âbidin Paşa, Hayatı - İdareciliği - Eserleri”, S.Ü.Fen-Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Dergisi, 1994-95, Sayı: 9-10, s. 117-126

2- “İran’da Yaşayan Türkmenler’in Halk Edebiyatı” (Farsça’dan çeviri), TDK Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 5, Bahar, 1998, s. 190-203

3- “Hz. Mevlâna ve Selâhaddin-i Zerkûb”, S.Ü., Selçuklu Araştırmaları Merkezi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın organizesiyle gerçekleştirilen, “Hz. Mevlâna’nın Çevresi ve Etkileri” konulu Panelde sunulan bildiri, 05 Mayıs 1998, Konya; Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler I, Konya 2000, s.41-48.

4- “Mevlâna ve Konya” S.Ü.Selçuklu Araştırmaları Merkezi Tarafından Düzenlenen “Hazret-i Mevlâna ve Fikirleri” Konulu Panelde Sunulan Bildiri, 03 Mayıs 2000, Konya; Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler I, Konya-2000, s. 97-106..

5- “Muallim Nâcî” (Salâhî’nin “ Muallim Nâcî ” adlı eserinin yeni harflere aktarılması), S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 6, Konya-1999, s. 273-301.

6- “Dede Korkut Hikayeleri Hakkında” (Farsça’dan çeviri), Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten’de yayınlanması kabul edildi. 22 s.

7- “Güncel Bir Yorumla Mevlâna’ya Göre Yöneticiler (Siyasetçiler) Halk ve Adalet, Ticaret Odası Yeni İpek Yolu Dergisi, Konya IV Özel Sayısı, Konya, 2002, s. 277-282

8- “XVI. yy’da Muğla ve Çevresinde Mevlevîlik ve Şâhidî Dede”, Muğla Üniversitesi, Osmanlı’nın 700. Yılında Muğla Sempozyumu, 6-7 Mayıs 1999, Muğla, 7 s. (Henüz yayınlanmadı)

9- “Mevlâna’nın Eserleri ve Eserlerinden Seçmeler” Konya’dan Dünya’ya Mevlâna ve Mevlevîlik, Konya 2002, s. 47-70

10- “Şâhidî Dede'nin Gülşen-i Esrâr'ına Göre Afyon ve Çevresinde Mevlevî Muhitleri”, VI. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, 10-11 Ekim 2002, Bildiriler, Afyonkarahisar, 2002, s. 309-317

11- “Midhat Bahari ve Feridun Nâfiz Uzluk’a Gönderdiği Mektuplar”, X. Millî Mevlâna Kongresi, 2-3 Mayıs 2002, X. Millî Mevlâna Kongresi Tebliğler, Konya, 2003, Cilt II, 127-139

12- “Mevlâna, Mevlevîlik Çalışmaları ve Mevlâna Kültür Merkezi”, Ticaret Odası Yeni İpek Yolu Dergisi, Yıl. 16, Sayı: 190, Konya, 2003, s. 24-30

13- “Mevlâna’nın Mesnevî’deki Amacı”, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, Konya’da Düşünce ve Edebiyat Sempozyumu, 23-24 Mayıs 2003, Konya’da Düşünce ve Edebiyat, Konya, 2003, s. 193-207

14- “Mesnevi’ye Göre Konya’da Yaşam / Life in Konya According to Mathnawi”, III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi / 3rd International Mevlana Congress, Konya, 5-6 Mayıs 2003 (Tebliğleri Yayınlanmak Üzere)e- mail : n.simsekler@selcuk.edu.tr
 
   
 
   
Okutman Dr. İbrahim KUNT

ÖZGEÇMİŞ

1967 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nı 1991 yılında bitirdi. 1993’te Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1996’da “Mesnevi Sözlükleri ve Abdullatif b. Abdullah’ın Mesnevi Sözlüğü” isimli teziyle Yüksek Lisansını, Hazini ve Divanı (İnceleme-Metin) adlı teziyle de aynı Üniversitede doktora çalışmasını 2002 yılında tamamladı. Halen Selçuk Üniversitesi’nde, Farsça Okutmanı olarak görev yapmaktadır.Bilimsel Çalışma ve Faaliyetleri:

Tezler:

1- “Mesnevi Sözlükleri ve Abdullatif b. Abdullah’ın Mesnevi Sözlüğü” (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Danışman: Doç.DR. Adnan Karaismailoğlu), Selçuk Ünv. Sosyal Bilimler Ens., Konya, 1996

2- “Hazînî ve Divanı (İnceleme-Metin)” (Yayınlanmamış doktora tezi, Danışman: Prof.Dr. Adnan Karaismailoğlu), Selçuk Ünv. Sosyal Bilimler Ens., Konya, 2002

Makaleler:

1- “Tâhirü’l-Mevlevî’nin Farsça Divânçesi ve Tercümesi”, Nüsha, Ankara, yıl:III, sayı:9, Bahar-2003, s.205-207 (Tanıtım).

2- “Sultan Ahmed Hazînî ve Tesellâu’l-kulûb Adlı Eserinde Hz. Mevlâna İle İlgili İfadeleri”, Yeni İpek Yolu-Konya Kitabı VI, Konya, 2003, s.161-164.

e-mail: kunt@selcuk.edu.tr

Uzman FARUK ALP

ÖZGEÇMİŞ

1956’da Estel-Mardin’de doğdu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arap-Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü 1980 yılında bitirdi. 1981’de Amasya-Beyazıt Kütüphanesi’nde Kütüphaneci olarak göreve başladı. 1986-94 arası, Ankara Milli Kütüphane’de TÜYATOK (Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu) çalışmalarında yazma eser uzmanı olarak çalıştı. 1994 yılında Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Uzman olarak görev yapmaya başladı. Yüksek Lisans öğrenimini, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yaptı; “Divan-ı Kebir Nüshaları Tavsif-Mukayese-İndex” konulu yüksek lisans tezini 1997’de tamamladı. Arapça ve Farsça bilmektedir.Bilimsel Çalışma ve Faaliyetleri:

Tezler:

“Divan-ı Kebir Nüshaları Tavsif-Mukayese-İndex” (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Ünv. Sosyal

Bilimler Ens., Konya, 1997.

Kitaplar:

1- Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu (Amasya-05), I-IV; 1990-1995, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara (Müşterek çalışma).

2- Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu (İstanbul, Süleymaniye 34/4), 1994 Kültür Bakanlığı, Ankara (Müşterek çalışma).

3- Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu (Afyon-03), 1996 Kültür Bakanlığı, Ankara (Müşterek çalışma).

4- Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu (Balıkesir-10), 1997 Kültür Bakanlığı Ankara (Müşterek çalışma)

e-mail: falp@selcuk.edu.trArş. Gör. SİNAN TAŞDELEN

ÖZGEÇMİŞ

1976’da Erzincan’da doğdu. İlk Öğrenimini Erzincan, Orta ve Lise Öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalını 1998 yılındı bitirdi. Yüksek Lisans Öğrenimini de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Cumhuriyet Döneminde Mevlevilik Üzerine Araştırma Yapan İlim Adamları ve Feridun Nafiz Uzluk” isimli teziyle 2001’de tamamladı. Halen Doktora eğitimine Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde devam etmekte olup, İngilizce ve Farsça bilmektedir.Bilimsel Çalışma ve Faaliyetleri:

Tezler:

“Cumhuriyet Döneminde Mevlevilik Üzerine Araştırma Yapan İlim Adamları ve Feridun Nafiz Uzluk” (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Danışman: Yrd.Doç.Dr. Yakup Şafak), Selçuk Ünv. Sosyal Bilimler Ens., Konya, 2001

Makaleler:

“Mevlâna ve Mevlevîlik Bibliyografyası”, Konya’dan Dünya’ya Mevlâna ve Mevlevîlik, Konya 2002, s. 353-366e- mail : tasdelensinan@hotmail.com

 


İran İslam Cumhuriyeti Ankara Kültür Müsteşarlığı 1993 ve 1995 ikili anlaşmasına uyarak İran Kültürünü Türkiye'de tanıtmaktadır ve iki ülkenin kültürel ilişkilerini geliştirilmesinde önemli adımlar atmayı umuyordur.

Adres: Gazi Osman Paşa Mahallesi, Reşit galip Cd. No:77, Çankaya, Ankara / Türkiye

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı


  irankulturevi@yahoo.com
 Tel: +90 312 448 0050