رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در آنکارا- ترکی - Kütüphane
Kütüphane
İRAN İSLÂM CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ
KÜLTÜR MÜSTEŞARLIĞI KÜTÜPHANESİNİ TANIYALIM
 
   

 Bu kütüphanenin kuruluş tarihi, Kültür Müsteşarlığının kurulmasıyla aynı döneme rastlar. "İran Kültür Evi" adı altında faaliyete başlayan Kültür Müsteşarlığımızın tesisiyle birlikte, Türkiye’de ikamet eden İranlılar ve İran kültür ve edebiyatıyla ilgilenen kişilerin Farsça kitap ihtiyacını karşılamak amacıyla böyle bir kütüphanenin kurulması düşüncesi ortayakonuldu. Kültür Evi yetkililerinin her biri, bu kütüphanenin oluşturulması için gayret sarfettiler ve sonuçta, İran İslâm İnkılabına kadar beşbin cildi aşan kitap sayısıyla bir kütüphane kuruldu. İnkılabın ilk yıllarında, kütüphanede bulunan kitapların fihristleme çalışmalarına başlandı ve kütüphane sistematik bir yapı kazandı. Eğitim merkezinin tesisiyle birlikte, kitap sayısının da günden güne artması dolayısıyla, kitapların büyük kısmının bu merkeze nakledilmesine karar verildi ve böylece, bugünkü kütüphanenin temelleri atılmış oldu. Fihristleme çalışmalarına devam edilerek, bütün kitapların Dewey onluk sistemine göre fişleri hazırlandı.

Bugün Müsteşarlığımız kütüphanesi iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda Farsça ve Arapça kitaplar, ikinci kısımda ise Türkçe kitaplar yer almaktadır. İlk bölümde onbeşbin cilt, ikinci bölümde ise dörtbin cilt kitap bulunmaktadır. Farsça ve


Arapça bölümde bulunan en önemli kategori kaynak kitaplardır.Ayrıca her kategoride okuyucuların büyük ilgi gösterdikleri, çok değerli eserler bulunmaktadır. Bunların bir kısmı şunlardır:
 
 
   

 1- FELSEFE

Şerh-i Zadu’l-Mead, Molla Sadra

İşarat ve Tenbihat, İbn-i Sina

Şerh-i Fusus-i Hikem, Harezmî

Mefatîhu’l-Gayb, Sadru’l-Muteellihin

2- DİN

Dinî konular kısmında daha çok İslam’a yönelik kitaplar yer alır, ancak başka dinleri konu eden kitaplar da mevcuttur, örneğin: Opanişad, Horde- Avesta, Gatha vs...

İslâmî konular bölümünde ise, tefsîr, hadîs, ricâl, kelâm ve irfan konulu kitaplar bulunmaktadır. Bunlardan bazılarının isimleri şöyledir:

Tefsîr-i Kebîr, Fahri Razî

Bihâru’l-Envar, Allame Meclisî

Cevâhiru’l-Kelâm, Allame Necefî

Tefsîru’l-Mîzan, Allame Tabatabaî

Vesa’ilu’ş-Şîa, Amilî

El-Gadîr, Emini-yi Necefî

Şerhu’t-ta’arruf li Mezheb-i Tasavvuf, Mustemli-yi Buharî, vs...

3- Edebiyat

Kütüphanede bulunan kitapların büyük çoğunluğunu edebî kitaplar oluşturmaktadır. Ünlü şairlerin dîvanlarının pek çoğu, Farsça hikayeler, yabancı dillerden çevrilmiş olan hikayeler vb. tüm okuyucular tarafından ilgi görmektedir.

4- Sanat

Bu bölümde İran sanatının çeşitli boyutlarını tanıtan kitaplar yer almaktadır. Örneğin: İran Klasik ve Modern Musikisinin Ünlüleri, İran Musikisinin Ünlü Simaları, Arayisu’l-Cevahir (Kaşanî), Farsçiyan’ın eserleri vs...

5- Tarih ve Coğrafya

Bu bölüm, kütüphanemizin en zengin bölümüdür ve araştırmacıların ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak değerli eserleri barındırmaktadır. Örneğin: Taberî Tarihi, Habibu’s-Siyer Tarihi, Muruc’uz-Zeheb, Revzat’us-Safa, Beyhakî Tarihi, Sykes Seyahatnamesi ve Pietro Della Valle Seyahatnamesi vb...Elbette, bu eserlerin yanı sıra her bölümde, belirli konularda hazırlanmış yeni ve çok değerli eserler yer almaktadır. Kaynak eserler bölümü, çok değerli kitapların yer aldığı en verimli bölümlerdendir, örneğin: Çeşitli sözlükler (bir dilli, iki dilli ve birkaç dilli), uzmanlık sözlükleri ve genel sözlükler.

Ayrıca kütüphanede bulunan film video kasetleri, müzik kaset, VCD ve CD’ler bölümü müracaat edenlere hizmet vermektedir.
 
 
   

 

 


İran İslam Cumhuriyeti Ankara Kültür Müsteşarlığı 1993 ve 1995 ikili anlaşmasına uyarak İran Kültürünü Türkiye'de tanıtmaktadır ve iki ülkenin kültürel ilişkilerini geliştirilmesinde önemli adımlar atmayı umuyordur.

Adres: Gazi Osman Paşa Mahallesi, Reşit galip Cd. No:77, Çankaya, Ankara / Türkiye

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı


  irankulturevi@yahoo.com
 Tel: +90 312 448 0050