رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در آنکارا- ترکی - Kültür ve İslami İlişkiler Kurumu
Kültür ve İslami İlişkiler Kurumu
SAZMAN-I MİRAS-I FERHENGİ
 
   

Bu kurum ile tanışmak için aşağıdaki internet sitesine giriş yapınız :

www.iranmiras.org

Kültürel miras kurumuonbir farklı kurumun biraraya getirilmesiyle oluşmuş araştırma, teknik ve kültürel bir kurum olarak İslami Şura Meclisi'nin ş.1365/m.1987 tarihindeki onayıyla kurulmuştur. Tüzüğünün onaylanmasının ardından çalışmalarını üç ana başlık altında (araştırma, koruma ve yaşatma, tanıtma ve öğretim) yürütmeye başlamıştır. Kurum ş.1375/m.1997 yılında araştırma merkezine dönüştürülmüş ve üç araştırma birimini (arkeoloji, dil ve lehçe bilim, antropoloji) kendi bünyesine almıştır. Kültürel Miras Kurumu'nun görevlerinden bazıları şunlardır:

- Geçmişten kalan esrslerin incelenmesi için araştırma programları hazırlamak ve uygulamak,

- Arkeolojik bölgelerin, tepelerin ve yapıların belirlenip incelenmesi ve onların toplu katologlarının hazırlanması , ülkenin arkeolojik haritasının çıkarılması.

- Arkeolojik araştırmalar ve bilimsel kazılar yapmak,

- Geleneksel sanatların araştırılmasına zemine hazırlayıp, onları korumak ve ilerletmek için gereken olanakları hazırlamak,

- Taşınabilir ve taşınamaz tarihi esrsleri ulusal eserler listesine ve ilgiili listelere kaydetmek,

- Kültürel-tarihi değere sahip ve kültürel miras sayılan tüm malları belirleyip, yetkili merciler kanalıyla tasarrufuna almak,

- Kültürel-tarihi eserlerin, yapıların ve koleksiyonların korunması, onarımı ve resterasyonu yapmak üzere gereken projeleri hazırlayıp uygulamak,

- Ülke genelinde müzeler kurmak, mevcut müzeleri geliştirmek ve idare etmek,

- Bilimsel hizmetler vermek amacıyla ülkenin kültürel miras ve arşiv merkezini oluşturmak,

- Basın-yayın yoluyla yapılan araştırmaları ve kültürel miras değerlerini ülke genelinde ve uluslar arası platformda tanıtmak,

- İran'ın tarihi eser ve yapılarını tanıtan bir ansiklopedi yayınlamak,

- Kültürel mirasın muhtelif alanlarında araştırma çalışmalarını genişletmek, araştırmacı ve sanatçıları teşvik etmek,

- Kültürel mirası belirleme, koruma ve yaşatma faaliyetlerine halkın katılımını teşvik etmek,

- Ülke genelinde kültürel miras toplulukları oluşturmak ve yaygınlaitırmak,

- Ülke içi ve dışındaki, özellikle İslam ülkelerindeki ilgili, kurum ve birimlerle ilişki kurmak ve bilimsel alışverişte bılınmak amacıyla gereken kongre ve seminerleri düzenlemek.

A) "Havzeha-i Muhtelif-i Sazman" (Kurumun Çeşitli Alanları ) ana başlığı altında aşağıdaki linkleri görürüz:

1-"Bernamerizi ve Tevsia" (program hazırlama ve genişleme). Bu link kendi içinde ikiye bölüme : "Bername-i Sevvum-i Tavsia-i Bahş-i Miras-ı Ferhengi" (kültürel miras bölümünün üçüncü genişleme programı) ve "Faaliyetha-i Umde-i Sazman-i Miras-ı Fehengi" (kültürel miras kurumunun başlıca faaliyetleri ) ayrılır.

Kültürel miras bölümünün üçüncü genişleme programında geçmiş değişinler, sorunların tahlili ve gelecekten bahsedilmiş, bölümün stradejik faaliyetleri, yürütme siyasetleri ve gereken kaynaklar gibi konulara değinilmiştir.

Kültürel Miras Kurumu'nun başlıca faaliyetler bölümünde ş.1375 yılından 1380/m. 1997 yılından 2002 yılı sonuna kadar yapılan faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir.2- "Havze-i Pejuheşi" (araştırma alanı) ana başlığı altında aşağıdaki linklere irtibat kurulmaktadır:

* "Pejuheşkede-i Bastan-Şinasi (arkeolojik araştırma merkezi). Bu araştırma merkezidört gruptan; tarih öncesi, İslam öncesi, İslam-i dönem ve kültürel-tarihi eserlerden oluşur. En önemli görevleri arasında, üniversitelerde işbirliği yapmak, öğretim kursları açmak sayılır. Bu bağlantıdan arkeolojik kazı raporları ve araştırma merkezlerinin düzenlediği konferans ve fuarlar hakkında bilgi elde edilebilir.

* "pejuheşkede-i Merdum-şinasi" (Antropoloji araştırma merkezi) bu araştırma merkezinin en önemli görevleri arasında ülke genelinde antropolojik araştırmalar düzenlenmesinde işbirliği yapmak ve antropolojik atlas hazırlamak...sayılabilir.

* "Pejuheşkede-i Zeban ve Guyeş" (dil ve lehçe araştırma merkezi) . bu araştırma merkezi üç gruptan; antik diller, kullanılan dil ve lehçeler ve İslami dönem metin vekitabelerinden oluşur. Bu araştırma merkezinin en önemli görevleri arasından dil ve lehçelerş araştırma alanında genel politikalar hazırlamak, öğretim kursları açmak, dil ve kitabeler müzesi oluşturmak ve benzeri sayılabilir.

* "Mudiriyet-i Hunerha-i Sunneti" ( Geleneksel Sanatlar Müdürlüğü). Bu müdürlük faaliyetlerini genelve jonularına göre araştırmalar olmak üzere iki alanda devam ettirmektedir.

* "Merkez-i Esnad ve Medarik-i Miras-i Ferhengi" (Kültürel Miras Belge ve Dökümantasyon Merkezi). Bu merkez ülkenin kültürel mirasıyla ilgili muhtelif alanlarda belgeleri toplamak, düzenlemek ve belgeler hakkında bilgi vermek üzere ş.1374/m. 1996 yılında kurulmuştur.

* "Pejuheşkede-i Hıfazet ve Mermet-i Asar-ı Tarihi-ferhengi" (Kültürel-tarihi Eserleri Koruma ve Onarma Araştırma Merkezi). www.rcccr.org sitesi bu araştırma merkezi hakkında gereken bilgileri size sunmaktadır.

3- "Havze-i Hıfz ve İhya" (koruma ve onarma merkezi) ana başlığı altında henüz faaliyete geçmemiş aşağıdaki üç link mevcuttur:

* "İdare-i Kulli Mermet ve İhya-i Ebniyye-i Tarihi (Tarihi yapıları onarma ve Restora Etme Genel Müdürlüğü)

* "İdare-i Kulli Mermet ve Baftha-i İctima-i" (Restarasyon ve Genel Öüdürlüğü)

* "Defteri Fenni" (Teknik Ofis)

4- "Havze-i Muarrifi ve Amuzeş" (Tanıtım ve Öğretim Merkezi) ana başlığı altında henüz faaliyete geçmemiş aşağıdaki iki link bulunmaktadır:

* "İdare-i Kulli Amuzeş ve İntişarat ve Tevlidat-ı Ferhangi" (Öğretim Yayın ve Kültürel Ürünler genel müdürlüğü)

* "İdare-i Kulli Muzeha ve Nameyaşgahha" ( Müzeler ve Fuarlar Genel Müdürlüğü))

5- "Havze-i Hemahengi ve Poştibani" (koordşnasyon ve destekleme merkezi) ana başlığında henüz faaliyete geçmemiş aşağıdaki iki link mevcuttur:

* "İdare-i Kulli Umur-i Mali" ( Mali işler genel müdürlüğü)

* "İdare-i Kulli Umur-i İdari" (Yönetim Kurulu genel müdürlüğü)

6- "İttilaat-ı Mudiriyet" (yönetim ile ilgili bilgiler) bağlantısı henüz aktif değildir.

7- "Merkez-i Amuzeş-i Ali" (Yüksek Öğretim Merkezi) bizi öğretim faaliyetleri, fuarlar, toplantılar ve beden eğitimi biriminin faaliyetleri isimli linklerle tanıştırır. Bu eğitm merkezinin kuruluş amacı kültürel miras ile ilgili , Kğltürel Miras Kurumu'nun ihtiyaç duyduğu alanda insan kaynağı yetiştirmektir. Merkezin görevleri arasında kültürel miras alanının muhtelif alanlarında ihtiyaç duyulan öğrencileri eğitmek, gerekli araştırmaları yapmak, seminerler düzenlemek,... sayılabilir.

B) "Bankha-i İttilaat" ( bilgi bankaları) ana başlığı altında aşağıdaki linkler mevcuttur:

1-"Binaha-i Ferhengi-tarihi" (Kültürel-tarihi yapılar) bağlantısına girerek ihtiyaç dıyulan bilgilere mekan, zaman ve konuya göre ulaşabilirsiniz.

2-"Muhavveteha-i Bastan-i" (arkeolojik bölgeler) bağlantısına girerek ihtiyaç dıyulan bilgilere mekan, zaman ve konuya göre ulaşabilirsiniz.

3-"Kutbha-i ferhengi-tarihi (kültürel tarihi merkezler) bağlantısına girerek ülkenin muhtelif eyaletlerindeki kültürel-tarihi merkezlerle tanışabilirsiniz.

4-"Muzeha" (Müzeler) bağlantısına girerek İran ve dünyadaki müzeler ve müzecilik hakkında bilgilere ve İran'ın muhtelif eyaletlerinde mevcut müzelerin listesine ulaşabilirsiniz.

C)"Dairet'ul Maarif-i Miras-ı Ferhengi" (Kültürel miras ansiklopedisi) ana başlığı altında aşağıdaki üç link bulunmaktadır:

* "Vaje-name" (sözlük) bağlantısı henüz faaliyete geçmemiştir.

* "Tarih-i İran" (İran tarihi) bağlantısında çok eski dönemlerden 2000 yılına kadar İran'ın tarih atlasını araştırabilirsiniz.

D) "Ruyidadha" (olaylar) ana başlığı altında aşağıdaki üç link bulunmaktadır:

* "Ahbar" (haberler) bağlantısına girerek İran'ın kültürel mirası alanında en yeni haberlere ulaşabilirsiniz.

* "Nemayeşgahha" (fuarlar) bağlantısı henüz faaliyete geçmemiştir.

* "Hemayeşha" (konferanslar) bağlantısı henüz faaliyete geçmemiştir.

E) "Sergermi" (hobi) ana başlığı altında "kartpostal" ve "fotoğraf galerisi" linkleri mevcut olup her ikiside İran'ın tarihi resimlerini içermektedir.
 
 


İran İslam Cumhuriyeti Ankara Kültür Müsteşarlığı 1993 ve 1995 ikili anlaşmasına uyarak İran Kültürünü Türkiye'de tanıtmaktadır ve iki ülkenin kültürel ilişkilerini geliştirilmesinde önemli adımlar atmayı umuyordur.

Adres: Gazi Osman Paşa Mahallesi, Reşit galip Cd. No:77, Çankaya, Ankara / Türkiye

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı


  irankulturevi@yahoo.com
 Tel: +90 312 448 0050