موافقت نامه هاي فرهنگي
 
موافقتنامه فرهنگي بين دولت ايران و دولت جمهوري تركيه
 
 
 
 

     

 

     

 

 
 
 

دولت ايران و دولت جهوري تركيه نظر به اينكه روابط معنوي تاريخي و فرهنگي و هنري موجود مابين دو مملكت و نظر به علاقه مفرطي كه به استوار كردن اين روابط و تقويت كردن علاقه فرهنگي و هنري خود و به ايجاد همكاري در امور همكاري در امور علمي بين دو مملكت دارند، به عقد قرار داد فرهنگي مصمم شدند و براي اين مقصود :

از جانب دولت ايران، جناب آقاي علي اصغر حكمت وزير امور خارجه و از جانب دولت تركيه، جناب آقاي فاتين روشتو زورلو زير امور خارجه با اختيار و صلاحيت تام به نمايندگي تعيين شدند و ايشان پس از مبادله اختيارنامه هاي خود و حصول اطمينان به صحت آنها نسبت به مواد آتي موافقت كردند :

ماده اول:

هريك از طرفين متعاهدين تشكيل مؤسسات فرهنگي كشور ديگر را در مملكت خود به شرط آنكه اين قبيل مؤسسات تابع مقررات و قوانين آن مملكت باشد تشويق و ترغيب خواهد كرد.

ماده دوم :

طرفين متعاهدين مبادله كارمندان دانشگاهها و اهل تحقيق علمي را تشويق خواهند كرد. هر يك از طرفين متعاهدين براي اكمال معلومات اشخاصي كه از طرف ديگر از اهل كشور خود مي فرستد طبق مقررات جاريه كشور خود به قدر امكان تسهيل وسايل خواهد كرد.

ماده سوم :

هر يك از طرفين متعاهدين در دانشگاهها و ساير مؤسسات آموزشي كشور خود به قدر امكان براي تدريس زبان و ادبيات و تاريخ و جغرافياي طرف ديگر كرسي ها و دوره هاي تعليم و در سها و كنفرانسها احداث و تأسيس و داير خواهد كرد.

ماده چهارم :

هريك از طرفين متعاهدين با رعايت قوانين و مقررات كشور خود، وسايل تحصيل و تعلم كساني را كه از اهالي مملكت طرف ديگر معرفي مي شوند در مؤسسات مختلف آموزشي خود تسهيل و فراهم خواهد كرد.

ماده پنجم :

براي تعيين ارزش گواهينامه و ديپلم و درجه هاي علمي هر يك از دو مملكت در ممكلت ديگر در بين دو مملكت به فواصل معين تبادل نظر و به صورت اساسي تدفيق خواهد شد.

ماده ششم :

براي آنكه دانشجويان و ديپلمه هاي تحصيلات عاليه يكي از دو كشور متعاقد بتوانند در مؤسسات فرهنگي كشور ديگر به تحصيلات ادامه دهند و يا به تحقيق مشغول شوند، هريك از دو دولت متعاهد در مملكت خويش بورسهايي تأمين خواهد كرد.

ماده هفتم :

دولتين متعاهدين در برنامه هاي تاريخ و جغرافيا و ادبيات مؤسسات معارفي درباره فرهنگ و طرز زندگاني مملكت ديگر حتي المقدور اطلاعات جامعي خواهند گنجانيد و در شناساندن آن مملكت به دانشجويان خود سعي خواهند كرد.

ماده هشتم :

طرفين متعاهدين در طريق توسعه روابط فرهنگي مابين خود از براي بهتر شناساندن فرهنگ خويش در مملكت ديگري در امور مشروحه ذيل از كشور هم عهد هر نوع مساعدت خواهد ديد.

الف) اعزام هيأتهاي علمي و فرهنگي

ب) ترتيب كنسرت

ج) ايراد سخنراني

د) افتتاح نمايشگاه علمي و هنري

ه) ارسال هيأتهاي مركب از دانشجويان تحصيلات عاليه

و) ايجاد تسهيلات از براي مبادله كتب چاپي و نشريه ها و تصاوير چاپي از آثار هنري به قدري كه قوانين و نظامات اداري دو مملكت متعاقد اجازه مي دهد.

ز) نشان دادن فيلم هاي فرهنگي و تنظيم بنامه هاي راديويي

ح) مبادله ميكروفيلم هاي نسخ خطي

ماده نهم :

طرفين متعاهدين در ايجاد همكاري مابين مؤسسات و انجمنهاي علمي و ادبي و هنري در دو مملكت و هر مؤسسه ديگري كه به منظور توسعه معارف ايجاد شده باشد كوشش خواهند نمود.


ماده دهم :

طرفين متعاهدين دقت مخصوص خواهند كرد كه در كتابهاي درسي منتشر شده در مملكت خود اگر مطالب نادرست مربوط به كشور ديگر مندرج باشد به اصلاح و تصحيح آن همت گمارند.

ماده يازدهم :

طرفين متعاهدين با رعايت شرايط و مقتضيات قوانين داخلي خود ورود كتب و مجلات كشور طرف را به كشور خود به شرط اينكه بر عليه خود آن كشور در آنها مطلبي نوشته نشده باشد، تضمين و تسهيل خواهد كرد.

ماده دوازدهم :

طرفين متعاهدين ترتيب مسابقات ورزشي و سياحت دستجات پيشاهنگي بين دو مملكت را تشويق و تسهيل خواهند نمود و براي مسافرت اين گروهها وسايط نقليه دولتي و بلديه اي را با تخفيف ممكن در قيمت بليط در دسترس ايشان خواهند گذاشت.

ماده سيزدهم :

طرفين متعاهدين تأسيس مؤسسات و انجمنهاي اجتماعي و فرهنگي مشترك مابين دو مملكت را در شكور خود تشويق خواهند كرد. اين قبيل مؤسسات و انجمنها در هر مملكتي تابع مقررات آن كشور خواهد بود.

ماده چهاردهم :

طرفين متعاهدين درخصوص اينكه آيا ترتيب دادن كميسيونهاي مختلط مركب از متخصصين و اشخاص ذي صلاحيت هر دو مملكت و ساير هيأتهاي مشورتي از براي تدفيق در مسائل فرهنگي و علمي مورد علاقه هر دو مملكت مفيد است يا خير با يكديگر استشاره خواهند كرد.

ماده پانزدهم :

براي پيش بردن مقاصد تعداد شده در اين موافقتنامه، يك كميسيون مختلط دائمي مركب از شش عضو تشكيل خواهد يافت. كميسيون داراي دو شعبه خواهد بود. يك شعبه از سه عضو ترك تشكيل خواهد يافت و در مركز حكومت جموري تركيه قرار خواهد داشت. شعبه ديگر از سه عضو ايراني تشكيل خواهد شد و در مركز حكومت ايران جاي خواهد داشت.

اعضاي ترك از جانب وزارت معارف تركيه با موافقت وزارت امور خارجه تركيه تعيين خواهند شد. اعضاي ايراني از طرف وزارت فرهنگ ايران با مشاورت وزارت امور خارجه ايران تعيين خواهند شد.

براي تأمين ارتباط مابين طرفين متعاهدين، علاوه بر انعقاد كميسيوني كه در ماده شانزدهم اين موافقتنامه پيش بيني شده است، يك نماينده از جانب جمهوري تركيه در شعبه ايراني و يك نماينده از جانب حكومت ايران در شعبه تركيه تعيين خواهد شد. از براي تعيين تاريخ جلسات كميسيون در ظرف مدت زمان مابين جلسات و از براي حاضر كردن برنامه كارهاي كميسيون به شكل مناسب و استشاره هر يك از دو شعبه به نماينده طرف ديگر متعاقد مراجعه مي تواند كرد.

ماده شانزدهم :

كميسيوني دائمي مختلط در مواقع لزوم و لااقل سالي يكبار به نوبت در ايران و در تركيه به صورت هيأت عمومي اجتماع خواهد كرد. رياست كميسيون بر عهده يكي از اعضاي تعيين شده شعبه آن مملكتي خواهد بود كه دعوت كرده است. وظيفه دبيري را يكي از اعضاي تعيين شده شعبه ديگر كه مهمانان باشند به عهده خواهد گرفت. در صورت لزوم در اين كمسيون بعضي متخصصين هم به عنوان مشاور فني ممكن است دعوت بشوند.

ماده هفدهم :

اين موافقتنامه در هر يك از دو مملكت برحسب مقررات قوانين اساسي آن مملكت به تصويب دولتين خواهد رسيد و پانزده روز بعد از آنكه در آنكارا اسناد و مدارك مصوبه مبادله شد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده هجدهم :

اين موافقتنامه به مدت نامحدودي به قوت خود باقي خواهد بود مگر اينكه يكي از طرفين متعاقدين با لاقل شش ماه اخطار قبلي آن را فسخ نمايد.

براي تصدين صحت مطالب سابق الذكر نمايندگان مختار و ذي صلاحيت اين موافقتنامه را امضا و مهر نمودند.

در تاريخ نهم بهمن ماه يكهزار وسيصدو سي و هفت در تهران به فارسي و تركي و فرانسه تحرير و تنظيم گرديد و در موقع بروز اختلاف متن فرانوسي آن معتبر خواهد بود. 
 
 
 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4065 | بازدید امروز : 503 | کل بازدید : 2126695 | بازدیدکنندگان آنلاين : 1 | زمان بازدید : 0.9791 

نشانی: ترکیه، آنکارا، محله غازی عثمان پاشا، خیابان رشید غالب، شماره 77

رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

Gazi Osman Paşa Mahallesi, Reşit galip Cd. No:77, Çankaya, Ankara / Türkiye 

  irankulturevi@yahoo.com
 Tel: +90 312 448 0050