برنامه مبادلات فرهنگي
 بنام خدا

برنامه مبادلات آموزشي، علمي، فرهنگي، جوانان و ورزشي
بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه
براي سالهاي 1385- 1388 ه.ش.
 
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه (كه از اين پس ”طرفين“ ناميده مي شوند) با توجه به علاقه وافر به افزايش همكاريها در چارچوب موافقنامه فرهنگي مورخ 1959 .م و اذعان به اينكمه تقويت تماسها در زمينه آموزش، علوم، فرهنگ، هنر، جوانان و ورزش در راستاي هدف مشترك كه همانا ارتقاء ميراث فرهنگي و تمدن غني آنها مي باشد، در خصوص برنامه مبادلات ذبريط براي سالهاي 1385- 1388 ه.ش. به توافق رسيدند

 

آموزش و علوم

 
 بالا

بند 1-

طرفين دانشمندان مدعو خود را جهت شركت در كنگره ها، كنفرانسها، سمپوزيوم ها و ساير رويدادهيا مشابه علمي و فرهنگي بين المللي كه قرر است در كشورهاي متبوع آنها برگزار گردد، مطلع و تشويق خواهد كرد و نسبت به مبادله گزارهاي علمي كه قرار است در پايان اين نشستها منتشر شود، اقدام خواهند كرد.بند 2 –

طرفين مبادرت به مبادله هيإتهاي كارشناسي حداقل دو نفره در طي دوره هاي كوناه كرد ا آشنايي يكديگر را نسبت به نظامهاي آموزش عمومي و فني و حرفه اي از جمله ‌آموزش عمومي و فني حرفه اي از جمله آموزش پي از دبستان تسهيل نمكياند.

طرفين همچنين مبادرت به تشويق همكاري بين مراجع و نهادهاي آموزشي متوبعه ود خواهند كرد تا دانش متقابل خود را در خصوص سيستم هاي آموزشيي، تكنولوژي آموزشي و روشهاي تدريس بويژه در مورد مبارزه با بيسوادي و تربيت معلم بهبود بخشند.

شرايط و جدول زماني مشخص جهت تبادل هيأتهايي به منظور مذاكره درخصوص همكاري در زمينه هاي فوق از طريق كانالهاي ديپلماتيك بطور مجزا قرار خواهد گرفت.بند3-

طرفين به منظور ارتقاء بخشيدن به وجود و ارزشهاي مشترك خود، انتشار گسترده تصويري صحيح و واقع بينانه از تاريخ، جغرافيا ، زبان، فرهنگ و سنن خود را تسهيل خواهند كرد.

طرفين در اين چارچوب به گسترش و مبادله متون درسي تاريخ و جغرافي، اطلس ها و ساير مواد و مطالب كمك آموزشي كه در دور دبستان، راهنمايي و دبيرستان بكار مي رود، مبادرت خواهند كرد.

طرفين موافقت مي نمياند كه متقابلا‌ً جلسات كارشناسي برگزرا كنند كه جزئيات آن از طريق كانالهاي ديپلماتيك با هدف تبادل ارزشيابي ها و توصيه هاي مربوطه جهت حل و فصل سوء تفاهمات معين خواهد شد.بند 4-

طرفين به تبادل اطلاعات و مقررات مربوط به ارزشيابي، نمونه هاي ديپلم، مدارك علمي و دانشگاهي، عناوين و گواهي هايي كه از سوي مراجع ذيصلاح آنها بر طبق قانون صادر گرديده جهت بررسي اينكه تا چه ميزان و براساس چه شرايطي اين مدارك به عنوان معادل مي تواند مورد پذيرش قرار گيرند، خواهند پرداخت.

طرفين، در طول اجراي اين برنامه به تبادل هيأتهايي متشكل از حداقل دو كارشناس براي دوره هاي كوتاه مدت خواهند پرداخت و همچنين به برگزاري اجلاس كارشناسي مبادرت خواهد نمود. جزئيات آن از طريق كانالهاي ديپلماتيك معين خواهد شد.بند 5-

طرف ايراني با در نشر گرفتن وجود چهار دپارتژمان زبان و ادبيات ف ارسي فعال در دانشگاههاي تركيه ، يكي از دانشگاههاي معتبر خود را تشويق به تأسيس يك دپارتما زبان و ادبيات تركي خواهد كرد كه با مساعدت علمي تركيه حمايت خواهد شد.

طرفين به منظور گسترش زبان و فرهنگ اصيل دو طرف، متقابلاً فعاليت هاي دپارتمانهاي فوق الذكر را تسهيل خواهند كرد.بند 6-

طرفين مبادرت به ارتقاي همكاري بين دپارتمانهاي زبان و ادبيات تركي و فا رسي دانشگاههاي مربوطه خود خواهند كرد و در مدت اعتبار برنامه كنوني اقدام دو استاد جهت انجام مطالعه و تدريس در رابطه با اين دپارتمانها خواهند كرد.بند 7-

طرفين متقابلاً مبادرت به ارايه سالانه هفت بورس تحقيقاتي جهت مطالعه و تحيق در مؤسسات علمي و آموزش عالي مربوطه يكديگر خواهند كرد.

بعلاوه، طرف ترك سالانه مبادرت به ارائه دو بورژس دوره تابستاني به مدت 2 ماه در زمينه زبان و فرهنگ ترك خواهد كرد.

طرف ايراني نيز سالانه مبادرت به ارائه بورس تحقيقاتي به مدت 2 ماه براي فارغ التحصيلات دپارتمانهاي زبان و ادبيات ارسي دانشگاههاي تركيه خواهد كرد.بند 8-

طرفين به منظور گسترش آموزش زبان و ادبيات يكديگر، تأسيس دوره هاي زبان تركي و فارسي را تحت نظارت نمياندگيهاي مربوطه خود تسهيل خواهند نمود.بند 9-

”مركز تحقي قات آتاتورك“ جمهوري تركيه آماده ارائه يك بورس سه ماهه جهت اسفاده در سال 2001 م به يك محقق ايراني جهت انجام تحقق در خصوص ”ترايخ جمهوري تركيه“ مي باشد. طرف ايراني متقبلاً آماده ارائه يك بورس سه ماهه به مركز تحقيقاتي آتاتورك جهت انجام تحقيق در خصوص موضوع ” ترايخ رن بيستم ايران“ در مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي مي باشد.بند 10-

طرف ترك دو بورس تحقيقاتي سه ماهه براي دو محقق از دانشگاه تهران جهت انجام تحقيق در خثژصوص موضوعات ”فرش“ و ”روابط صد ساله تركيه – ايران و پيشنهاداتي براي آينده روابط“ اراده خواهد كرد.بند 11-

طفين بوطر متقابل برقراري تماسهاي بين مؤسسات آموزش عالي و سازمانهاي علمي و تحقيقاتي خود و سازماندهي تورهاي مطالعاتي علمي براي دانشجويان دانشگاه مروبطوه خود را تسهيل خواهند كرد.بند 12-

طرين متقابلاً مبادرت به ترغيب آغاز پروژه هاي مشترك تحقيقاتي و مطالعات آكادميك و علمي در زمينه هاي مخلف مورد علاقه طرفين از قبيل تاريخ، فرهن، هنر، ميراث فرهنگي و طبيعي، وضعيت سياست و اقتصاد كشور متبوع خود خواهند كرد.بند 13-

طرفين همكاريهاي علمي و فني بين خود را از طريق گسترش تماسهاي بين مؤسسات علمي و آموزش عالي مربوطه خود كه در برگيرنده تبادل استيد، دانشمكندان و اطلاعات و نيز انجام پروژه هاي مشترك تحقيقاتي‌، همايش و كنگره هاي مي باشد، ترغيب و تشويق خواهند كرد.

طرفين همچنين از مبادله متقابل اساتيد، دانشمندان و محققان براي دوره كوتاه مدت به منظور تبادل افكار، ارائه كنفرانس يا تدريس و تحقيق در زمينه هاي مختلف مورد علاقه حميايت طريفين خواهند كرد.

بند 14-

طرفين به منظور مساعدت به درك بهتر و عميق تر از ميراث غني و فرهنگي و تمدن يكديگر متقابلاً برگزاري سمينارها يا گفتگوهاي جمعي و غيره را در ارتباط با توسعه الريخي روابطشان و ارزشهالي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و سنتي حاكم بر جو.امع خود را با شركت كارشناسي از اقشازر مختلف مانند مورخان، اساتيد، دانشمندان، رئزنامه نگاران، سياستمداران و ديپلماتها تسهيل خواهند كرد.
 
فرهنگ وهنر
 بالا

بند 15-

ار آنجا كه سال 2001.م از طرف سازمان ملل متحد به عنوان سال گفتگوي تمدنها اعلام شده است، دو طرف موافقت كردند دوره هايي از همايش ها در مورد گفتگوي تمدنها، در سال جاري و سال آينده در كشورهي متبوعه خود برگزار نمايند.

همايش هاي مشابهي نيز با توافق دو طرف در سالهاي آينده مي تواند برگزار گردد.بند 16-

طرفين متقابلاً برگزاري هفته هاي هنر و فرهنگ را در كشورهاي متبوع خود توسعه خواهند داد.بند 17-

طريفين به منظور برگزاري نمايشها به تبادل هنرمندان و گروههاي هنري براساس عمل متقابل اقدام خواهند كرد.بند 18-

طرفين در برگزاري مشترك كنسرتهاي موسقيق كلاسيك همكاري خواهند كرد.

بند 19-

طرفين بوطر متابل برگزاري نمايشگاههاي عكس را به منظور ارتقاء غناي فرهنگي و طبيعي كشورهاي مربوطه خود تشويق مي نمايند.

بند 20-

طرفين بوطر متقابل يكديگر را در جريان فعاليتهاي فرهنگي بين المللي كه قرار است در كشورهاي متبوعشان در زمينه هاي هنرهاي تجسمي و صنايه دستي برگزار گردد، قرار خواهند داد.بند 21-

طرفين بوطر متقابل برگزاري هفته هاي فيلم در كشورهاي متبوع خود را تسهيل خواهند كرد. بدين منظور، هيأتهايي متشكل از سه نفر مبادله خواهند شد.بند 22-

طرفين شركت فيلم هاي بلند و كوتاه حرفه اي و دست اندركاران سينما (كارگردان، هنرپيشه ها، سناريو نويسها و غيره) در جشنواره هاي بين المللي فيلم را كه قرار است در كشورهاي متوبع يكديگر برگزار گردد، تسهيل خواهند كرد.بند 23-

طرفين بطور متقابل كارشناسان و دانشمندان يكديگر را براي شركت در كنگره هاهاي علمي، كنفرانسها و سمينارها و سمپوزيومها در خصوص فرهنگ عمومي (فولكلور) كه قرار است در كشورهاي متوبع آنها برگزار گردد، دعوت خواهند كرد.بند 24-

طرين بوطر متقابل شركت در نمايشگاههاي بين المللي كتاب و رويدادهاي مشابه را كه قرار است در كشورهاي متبوع آنعها برگزار گردد، تقويت خواهند كرد.بند 25-

طرفين براساس عمل متابل و تا حدي كه قوانين مربوطه آنها اجازه مي دهد، مبادرت به تشويق و ترجمه و انتشار آار ادبي نويسندگان مشهور خود خواهند كرد.بند 26-

طرين مشاركت دوچجانبه در همايش هاي بين المللي را كه در كشورهاي ايران و تركيه درباره افكار، آثار و شخصيت شاعر و عارف بزرگ – مولانا جلال الدين رومي – برگزار مي شود، تشويق خواهند كرد.

بند 27-

طرفين مبادرت به افزايش همكاري در زمينه كتابداري خواهند كرد و نيز نسبت به اطلاعات ژ، كاتالوگ ها، كتب، نشريات بين كتابخانه هاي خود بر طبق قوانين ملي متبوع خود اقدام خواهند كرد.بند 28-

طرفين مبادله ميكرو فيلم هاي نسخ خطي، كاتولوگهاي نس خطي و خوش نويسيهاي كمياب را تشويق خواهند كرد. اين ميكرو فيلم ها و كاالوگها از ارزش علمي و كتابخانه اي برابري برخورداند. شرايط مبادله از سوي نهادهاي مربوطه طرفين مورد موافقت قرار خواهد گرفت. طرفين در زمينه آسيب شناسي و ترميم نسخ خطي نادر همكاري خواهند كرد و همچنين به منظور حفظ و ترميم نسخ خطي نادر مبادرت به مبادله كارشناسان به مدت كوتاه خواهند نمود.بند 29-

طرفين متقابلاً تبادل نشريات و گاه نامه ها را بين كتابخانمه هاي ملي خود تشويق خواهند كرد.بند 30-

طرين مبادرت به مبادله نشريات و كارشناسان براي دوره هاي كوتاه مدت در زمينه باستان شناسي، تاريخ هنر و موزه شناسي خواهند كرد.بند 31-

طرفين متقابلاً اقدام به دعوت و تشويق مقامات و دانشمندان خود براي شركت در كنگره ها، كنفرانس ها و سمپوزيوم ها و ... كه قرار است در كشورهاي متبوع آنها در زمينه حفظ اماكن باستان شناسي، طبيعي و شهري برگزار شود، خواهند كرد.بند 32-

طرفين در زمينه حفظ و نگهداري از ميراث فرهنگي و تاريخي در راستاي كنوانسيونهاي مربوطه يونسكو و ساير موافقتنامه هاي بين المللي كه دو كشور اماضء كننده آنعا مي باشند، همكاري خواهند كرد.

بند 33-

طرين كليه اقدامات لازم را توسط سازمانهاي ذيربط در راساي مقررات حقوق بين المللي جهت پيشگيري ؟ استرداد و بازگرداندن اموال باستانشناختي و فرهنگي در صورت واردات، صادرات و انتقال حق مالكيت اشياء ارزشمند فرهنگي كه جزء لانفك ميراث فرهنگي دو كشور مي باشد، مورد حمايت قرار مي دهند.

طرفين همچنين اطلاعاتي در خصوص اشياء تاريخي، باستانشناسي و ارزشهاي فرهنگي كه در كشورهايشان ضبط شده است ارائه خواهند داد و بازگشت اين اشياء را به كشور مبدأ تسهيل خواهند كرد.بند 34-

طرفين بطور متقابل روند توافق بر ترميم هاي بناهاي تاريخي كه محصول فرهنگهاي متبوعه آنهعا يا متعلق به بنيادهاي متبوعه آنها (وقف) هستند را تسهيل خواهند كرد.بند 35-

طرفين، با داشتن سرنوشت مشابه در برايبر تراژديهاي طبيعي و احساس همبستگي در ارائه كمكهاي هاي معنوي و مادي در صورت بورز حوادث ناگوار، جهت غلبه بر زيانهاي وارده، با هدف حفظ ميراث فرهنگي و طبيعي مربوطه خود و تحكيم ساختار در برابر تأثيرات مخرب زلزله تلاش و همكاري خواهند كرد.

طرفين با ارائه مجوز جهت مطالعات ”در محل“ و كاربرد آزمايش ابنيه هاي تاريخي كه قرار است مشخص گردند و نيز با حنژمايت از افزايش پيشنهادات تحقيقاتي دوجانبه و چند جانبه، از پروژه هاي تحقيقاتي مشترك زلزله شناسي در خصوص حفاظت از ابنيه هاي تاريخي و موزه ها در برابر زلزله حمايت مي نمايند.
بند 36-

طرفين، ادارات آرشيو دولتي مربوطه خود يعني اداره كل آرشيو دولتي جمهوري تركيه و مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران را در تلاشهاي خود جهت امضاي پروتكلي در خصوص همكاري در زمينه آرشيو به نفع منافع مشترك طرفين ترغيب خواهند كرد. چنين پروتكلي براساس قوانين ملي كشور متبوع آنعا و نيز بر طبق مقررات و رويه هاي آ‹شيو بين المللي تنظيم خواهد شد.
 
 
جوانان و ورزش
 
 بالا

بند 37-

دو طرف به منظور ايجاد همكاري وسيعتر بين جوانان دو كشور در زمينه هاي مختلف ورزشي و تربيت بديني درصدد ترغيب تماسهايي بين سازمانهاي ورزشي و جوانان دو كشور متبوع برخواهند آمد.بند 38-

طرفين، به منظور تقويت علقه هاي دوستي در ميان جوانان، ايجاد جو دوستي و ارتقاء آرمان صلح، همكاري بين سازمانهاي ورزشي و جوانان دو كشور متوبع را از طريق مبادله اطلاعات و تجارب در زمينه هاي ورزشي و جوانان ترغيب خواهند كرد.

ابتكارات و فعاليتهاي مشتركي كه در اين زمينه قرار است صورت گيرد با مبادله پروتكلهايي كه قرار است بين مراجع ذيربط طرفين امضاء گردد، تنظيم خواهد شد. دو طرف برگزاري تورنمنت هاي ورزشي بين استانهاي همجوار مربوطه را تسهيل خواهند كرد.بند 39-

طرفين مبادله ورزشكاران، تيم هاي ورزشي، مربيان، كارشناسان و جوانان را منظور تسهيل شركت آنها در جشنواره ها و تونمنت هاي بين المللي ورزشي كه در دو كشور متبوع برگزار مي گردد، افزايش خواهند داد.
 
 
رسانه هاي جمعي
 بالا

بند 40-

طرفين مبادرت به تشويق و افزايش همكاري بين خبرگزاريها، سازمان هاي مطبوعاتي، مؤسسات راديو و تلويزيوني، ناشرين مجلات و نشريات و نيز روزنامه نگاران، خبرنگاران و خبرنگاران تلويزويني خواهند كرد.

طرفين به منظور تبادل نظر در خوصوص موضوعات مربوط به روابط دوجانبه، متقابالً ميزباني هيأتهايي از نمايندگان و روزنامه نگاران مطبوعات عمه و سازمانهاي پخش راديو و تلويزويني يكديگر را به مدت يك هفته بعهده خواهند گرفت.بند 41-

طرفين به منظور بهبود درك متقابل زندگي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشورهايشان به تبادل اطلعات، نشريات آموزنده و فيلم هاي مستند كه ويژگي هاي ملي، زيست محيطي و فرهنگ جوامع خود را بيه تصويري مي كشد، كمك خواهند كرد.بند 42-

طرفين به منظور تبادل نظر و يافتن راههاي براي توسعه همكاري ها در زمينه اطلاعات، هرساله به مدت هفت روز به مبادله هيأتهايي كه نمايندگي ميديرت كل مطبوعات و نشريات و اطلاعات جمهوري تركيه و اداره كل مطبوعات خارجي وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوري اسلامي ايران را دارند، مبادرت خواهند كرد.بند 44-

طرفين با خرسندي ، همكاري چندجانبه ايجاد شده بين نهادهاي راديو و تلويزيون متبوعه خود را در چارچوب اتجاديه رادي و تلويزيون آسيا- پاسفيك (ABU) متذكر شدند.
 
 
مقررات كلي و مالي
 
 
بند 44-اين برنامه احتمال توافق يا اجراي هر فعاليت يا مبادله فرهنگي ديگري كه در كميان طرفين از طريق كانالهاي ديپلماتيك صورت گيرد را مستثني نمي كند.


بند 45-تمام فعاليت ها و مبادلات مندرج در اين برنامه از طريق كانالهاي ديپلماتيك و براساس قواين و ارزشهاي مورد احترام طرفين به اجرا در خواهد آمد.

بند 46-به منظور تضمين حسن اجراي فعاليتها و مبادلات مندرج ذدر اين برنامه، طرفين حداقل يك ماه قبل از بادزديد برنامه ريزي شده هيأتها، گروهها و افراد، همراه با نام آنها و مسيرشان يكديگر را مطلع خواهند كرد. تاريخ دقيق ورود و خروج آنها حداقل دو هفته اعلام خواهد شد.

بند 47-تقاضا براي تحقيقالت و مطالعات علمي بايد حداقل 2 ماه از تاريخ پيشنهادي بازديد از طريق مجحاري رسمي به طرف ديگر تسليم گردد. چنين تقاضاهايي بايد سوابق تحصيلي متقاضي، مدت اقامت و اماكني را كه ق رار است از آنجا بازديد بعمل آيد، شامل گردد.


بند 48-طرفين پيشاپيش از طريق ديپلماتيك كليه اطلاعات درخصوص افراد و اعضاي هيأتها را در اختيار يكديگر قرار مي دهند تا طرف پذيرنده بتواند تمام مقدمات را تكميل نمايد و برنامه باززديدي را تنظيم كند.بند 49-  طرفين موافقت مي نمايند كه تمام تدابير مندرج در اين برنامه در محدوده منابع مالي موجود به اجرا درآيد.


بند 50- طريفين موافقت مي نمايند كه طرف اعزام كننده هزيه هاي سفر دو طرفه بلين الكمللي (كه به نقاط مقصد و مبداء) اعضاي هيأتها يا افراد را متقبل شود.

طرفين موافقت مي نمايند كه طرف پذيرنده هزيه هاي اقامت بازديد كنندگان از جمله هزينه سكونت، پذيرايي و سفرهاي داخلي پيش بيني شده در اين برنامه را متقبل شود.بند 51- هزينه تهيه فيلم ها، ميكروفيلم ها و تصويرهايي از اسناد تاريخي و فرهنگي به عهده طرف متقاضي خواهد بود.

بند 52- هزينه رفت و برشگشت سفر بين المللي اعضاء گروههاي هنري به كشور پذيرنده و هزيه هاي صحنه آرائي گروههاي هنري بعهده طرف اعزام كننده خواهد بود.

طرف پذيرنده هزينه هاي پذيراييي و اقامت و نيز هزينه هاي سفر داخلي و آماده كردن مكان نمايش را بعهده خواهد گرفت.بند 53- هزينه حمل و نقل و بيمه اجناس نمايشي به مبداء و مقصد كشور طرف پذيرنده، از سوي كشور طرف اعزام كننده تقبل خواهد گرديد. طرف پذيرنده هزينه هاي حمل و نقل داخلي و بيمه اجناس نمايشگاه و آماده كردن مكان نمايش را تقبل خواهد كرد.بند 54- طرف پذيرنده در صورت بيماري ناگهاني بازديد كنندگان، معالجه پزشكي رايگان آنان را بعهده خواهد گرفت. هزينه بيماريهايي كه نيازمند معالجه پزشكي دراز مدت هستند، عمل جراحي عمده غير فوري و پروتزهاي دنداني تقبل نخواهد شد.بند 55- طرفين ز طريق مجاري ديپلماتيك، سالانه يكدير را از ميزان ماهانه بورسيه هايي كه قرار است اده شود و ميزان پرداخت به دارندگان بورسيه مطلع خواهند كرد. ميزان پرداخت بورسي ها سالانه متناسب با هزينه زندگي تنظيم خواهد شد.


بند 56- طرفين، در صورت لزوم، باتوجه بهه مقررات و اجراي برنامه فعلي مي توانند درخواست برگزاري جلسات مشورتي نمايند.


بند 57- اين برنامه از زمان امضاء آن به مورد اجرا درخواهد آمد و تا برنامه بعدي معتبر خواهد بود.

اين موافقتنامه دردتهران در اريخ 25/11/1379 مطابق با 13 فوريه 2001 .م در دو نسخه به زبانهاي تركي و فارسي و انگليسي به امضاء خواهد رسيد. در صورت بروز اختلاف در تفسير اين برنامه، متن انگليسي حكمفرما خواهد بود./از طرف دولت از طرف دولت

جمهوري اسلامي ايران جمهوري تركيه

دكتر كمال خرازي – وزير امور خارجه اسماعيل جم – وزير امور خارجه
 
 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4398 | بازدید امروز : 176 | کل بازدید : 2129019 | بازدیدکنندگان آنلاين : 1 | زمان بازدید : 1.4071 

نشانی: ترکیه، آنکارا، محله غازی عثمان پاشا، خیابان رشید غالب، شماره 77

رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

Gazi Osman Paşa Mahallesi, Reşit galip Cd. No:77, Çankaya, Ankara / Türkiye 

  irankulturevi@yahoo.com
 Tel: +90 312 448 0050